Sterrebeek, 8 december 2003

 Aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Zaventem.

 

Betreft : Serviceflats te Sterrebeek

Geachte Mevrouw, Heren,

 

Onze vereniging nam nota van het VLD-initiatief om in het centrum van Sterrebeek 25 serviceflats te realiseren samen met een dienstencentrum.

STERREBEEK 2000 v.z.w. steunt alle initiatieven om aan de grote vraag naar serviceflats te voldoen.

Dat hierbij gezocht wordt naar oplossingen binnen de dorpskern spreekt voor zich.

Onze vereniging maakt zich bij dit project evenwel zorgen om de toekomst van het culturele leven in de gemeente.

De voorgestelde locatie in de oude gemeenteschool en het oude gemeentehuis is nog steeds een belangrijk centrum voor de werking van verschillende verenigingen. In het bijzonder denken we hierbij aan het muziekatelier, volkskunstgroep "de Rollewagen" en de verschillende activiteiten die plaatsvinden in de oude refter.

STERREBEEK 2000 vraagt het College, bij dit VLD-voorstel, naar oplossingen te zoeken waarbij tegelijkertijd wordt voldaan aan de grote behoefte aan serviceflats en de nood aan aangepaste lokalen voor het verenigingsleven.

Zo moet het mogelijk zijn om op de voorgestelde plaats een combinatie uit te werken van bejaardenflats met modern uitgeruste lokalen voor verenigingen en zelfs een zaal voor grotere activiteiten. Op die manier worden o.a. ook aan de bejaarden kansen gegeven deel te nemen aan het verenigingsleven.

Het voorgestelde plan mag immers geen afbouw inhouden van het rijke verenigingsleven te Sterrebeek en moet de leefbaarheid van de verenigingen waarborgen. Hun leefbaarheid is immers essentieel voor het behoud van het sociale weefsel in de dorpskern.

STERREBEEK 2000 v.z.w. stelt voor om het debat hierover ook te voeren in de schoot van de Dorpsraad, teneinde een zo breed mogelijke consensus te bereiken en de inspraak te maximaliseren.

In de hoop aan dit debat te kunnen deelnemen, groeten wij,

Met de meeste hoogachting

 Luc Caluwaerts, voorzitter

Hugo Leonard, ondervoorzitter

Magda Rock, secretaris

Cc. VLD Zaventem, Dorpsraad