Sterrebeek, 30 juni 2003

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Zaventem., Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

 

Betreft :

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag door dhr. en mevr. De Brouwer, Mechelsesteenweg 98, tot bestemmingswijziging van privé-woning tot kantoren van het kasteel Ter Meeren, afd 4 Sect B, 522B (dossier B.7308)

 

Geachte Mevrouw, Heren

 

De vereniging STERREBEEK 2000 v.z.w. kan niet akkoord gaan met de aangevraagde functiewijziging.

Het kasteel, zelf een beschermd monument, is omringd door een parkgebied dat beschermd is als landschap. Dit historisch geheel vormt een groene vlek binnen het woongebied van Sterrebeek en is alleen omringd door gronden met een landbouw- of woonfunctie.

In de ruime omgeving van het kasteel is geen enkele zone met kantoorfunctie aanwezig nog ingepland volgens het gewestplan.

De inplanting van kantoren in deze omgeving zou een gevaarlijk precedent vormen en houdt het gevaar in dat het karakter van het domein en van de omgeving worden aangetast. De aanvraag brengt aldus de aanwezige bestemmingen en de gewenste ruimtelijke structuur in het gedrang. Dit is in tegenstelling met art. 195 uit het decreet van 18 mei 1999 en artikel 195bis uit het decreet van 26 april 2000, vermeld in de aanvraag.

STERREBEEK 2000 heeft begrip voor de wens van de huidige eigenaar om enkele firma's, waarin hij participeert, te vestigen in het kasteel om aldus het kasteel beter te benutten. Een bestemmingswijziging tot kantoren staat echter los van de huidige eigendomsstructuur. Het is immers nooit zeker dat op lange termijn de kantoorfunctie beperkt blijft tot de firma's in eigendom van de kasteeleigenaar. Er is eveneens niet aangetoond dat de voortzetting van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet garandeert (zie vorig aangehaalde artikels). Bovendien zijn er voldoende bedrijventerreinen in Zaventem, waar kantoren worden ingepland en die beschikbaar zijn.

Onze vereniging verheugt zich over de vermelding in de aanvraag dat de bestaande gedeeltelijke openstelling van het domein (dreven, weilanden,..) onveranderd zal blijven. Dit is evenwel geen garantie voor de toekomst. De huidige eigenaar kan deze belofte maken, maar de openstelling is niet gekoppeld aan de bestemmingswijziging en derhalve niet relevant voor de aanvraag. Bovendien blijft het grootste gedeelte van het park ontoegankelijk.

De aanvraag zegt niets over de bestemming van het bouwvallige wagenhuis op hetzelfde domein.

Indien de duurzame leefbaarheid van het kasteel, domein en aanhorigheden niet kan gegarandeerd worden in haar huidige vorm, pleit STERREBEEK 2000 v.z.w. voor een totaaloplossing waarbij voorrang moet gegeven worden aan een socio-culturele functie in overeenstemming met de bepalingen voor parkgebieden. Hierbij pleiten we voor publiek-private samenwerkingsprojecten waarbij het domein, kasteel en wagenhuis een belangrijke rol kunnen spelen voor de samenleving.

Het domein en kasteel worden immers vermeld als stapsteen in het groene netwerk van het Vlaamse Bruegelproject. In dit project wordt het domein tevens vermeld als "van groot cultuur-historisch belang". Ook in het Provinciaal Structuurplan worden de kasteelparken te Sterrebeek vernoemd als belangrijke aandachtspunten.

De huidige aanvraag zou een eventuele latere socio-culturele bestemming in het gedrang brengen.

Om de aangehaalde redenen verzoekt de vereniging STERREBEEK 2000 v.z.w. het College de aanvraag niet goed te keuren en naar de hogere overheden negatief te adviseren.

 

Met de meeste hoogachting

Luc Caluwaerts, Voorzitter

Hugo Leonard, Ondervoorzitter

Magda Rock, Secretaris