STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Versterken van het Vlaams imago van Sterrebeek

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

STERREBEEK 2000 vzw ijvert voor de versterking van het Vlaams imago van Sterrebeek en het eentalig Vlaams karakter van de gemeente. Dat gebeurt o.m. door systematisch te protesteren tegen de verspreiding van meertalige en Franstalige publiciteit in Sterrebeek.

Onze vereniging ondersteunt of werkt ook mee aan acties van andere Vlaamsgezinde strijdverenigingen.

De vereniging is lid van het Halle-Vilvoorde-Komitee.

Sensibilisering van iedere inwoner, elke zelfstandige, alle politici en de diverse media.

Toezien op de eentaligheid van het Sterrebeekse straatbeeld, de aankondigingen en de openbare instellingen

 

Brieven, standpunten, acties en persberichten

Dossiers

   

 

Lees hier waarom BHV moet gesplitst worden

 Volledige tekst communautair akkoord

Evaluatie van het BHV akkoord door STERREBEEK 2000 vzw

2015-03-05

2012-02-23

Splitsing BHV: een goede zaak?
Evaluatie van het gerealiseerde communautair akkoord


 

Onder die titel organiseerden STERREBEEK 2000 vzw en de Davidsfondsafdelingen uit Kraainem en de deelgemeenten van Zaventem een infoavond over het communautaire akkoord.
Met de infoavond wilden de organisatoren de aanwezigen een inhoudelijk inzicht geven in het bereikte akkoord, los van partijpolitieke slogans.

Gastsprekers waren Luc Deconinck, gewezen voorzitter van vzw De Rand en van het Halle-Vilvoorde Komitee en Fernand Keuleneer, advocaat bij de Balie te Brussel en gewezen voorzitter van het Vlaams pleitgenootschap.

In een eerste luik had Luc Deconinck het over de kieskring BHV, de wijzigingen inzake administratief recht en administratief toezicht in de faciliteitengemeenten, de zgn “Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap”, het statuut van Brussel en de tijdelijke en éénmalige wijziging van artikel 195 van de grondwet.
Hij duidde oa. op de artikels in het akkoord waar de Vlaamse bevoegdheden in Brussel, in de faciliteitengemeenten en in de andere Vlaams-Brabantse gemeenten worden uitgehold.

In een tweede deel had Fernand Keuleneer het o.a. over de impact van de splitsing of “ontdubbeling” van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken, die bevoegd blijven over de huidige 54 gemeenten van BHV en over het grote aantal wijzigingen aan de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken.
Hij hekelde vooral de 80/20 regeling waarbij, na de ontdubbeling, de Franstalige rechtbanken binnen BHV kunnen beschikken over 4/5 van de huidige magistraten, de Nederlandstaligen over slechts 1/5 van de magistraten, ondanks cijfers die aantonen dat de werklast in de Nederlandstalige rechtbanken de 40% benaderen. In Brussel wordt de tweetaligheid teruggeschroefd van 2/3 naar 1/3.

Beide sprekers wezen ook op verschillende valkuilen en mogelijke interpretatiegevaren die het akkoord in zich draagt.
Een 100-tal aanwezigen waren onder de indruk van de gebrachte synthese en praatten nog lang na in zaal De Maalderij te Sterrbeek.

Lees hier de volledige tekst van het Di Rupo akkoord

Lees hier de evaluatie van het BHV akkoord door STERREBEEK 2000 vzw

 

2011-09-18
2011-05-30 De zes mooiste dorpen van Vlaanderen - geen pasmunt in de communautaire onderhandelingen !
Dit was de boodschap op 30 mei in het gemeenschapscentrum De Lijsterbes in Kraainem. Zo'n 200 beleids- en opiniemakers (zowel uit de regio als nationaal) namen deel aan deze avond op uitnodiging van de werkgroep De Zes, een ad hoc samenwerking tussen vzw "de Rand", Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging, Taal Aktie Komitee, Komitee der Randgemeenten, Vtb Kultuur, ADVN, Vlaams Komitee Druivenstreek-Spoorslag en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Lees meer...
Meer nog dan door de toespraken werden de aanwezigen overtuigd door de prachtige video die speciaal voor de gelegenheid werd gemaakt en die we hieronder voorstellen.
 

 

Bekijk hier de schitterende film De zes mooiste dorpen van Vlaanderen
 

2008-10-30

STERREBEEK 2000 vzw reageerde verontwaardigd naar aanleiding van het aanplakken van de slogan "WELKOM in BRUSSEL" op de gemeenteborden.

De TAK actie, bedoeld om de afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel in vraag te stellen en hierover het debat te activeren, kan op weinig begrip rekenen van de vereniging.

STEREBEEK 2000 vindt dat TAK met deze slogan in de kaart speelt van Franstaligen die hiermee een bevestiging zien van hun uitbreidingsplannen in het kader van de besprekingen rond de staatshervorming.

De vereniging verzocht het gemeentebestuur om deze slogan te verwijderen van de borden. De gemeente nam onmiddellijk de nodige maatregelen.

2008-07-19

Welke garanties kunnen Vlaamse regeringspartijen vragen ?

Open brief aan de Vlaamse federale regeringspartijen vanwege het Halle-Vilvoorde Komitee.

Drie wijzen (Lambertz (PS), de Donnea (MR) en Langendries (CDH)) moeten uitzoeken welke garanties de Franstaligen kunnen bieden dat ze mee willen gaan in een grote staatshervorming: ze moeten een basis vinden voor verder communautaire onderhandelingen. Dat is hun opdracht van koning Albert.

Maar wat kunnen de Vlaamse partijen vragen ? Garanties vragen voor een staatshervorming die nog moet onderhandeld worden is inderdaad onredelijk. Het is ook onmogelijk voor de Franstaligen om die te geven. Wat wel kan gevraagd worden aan de Franstaligen als teken van goede wil en voorafgaand aan de onderhandelingen voor een staatshervorming is een plechtige verklaring van trouw aan de grondwet, aanvaarding van uitspraken van de hoogste rechtbanken van dit land en federale loyauteit.

1. Federale loyauteit: Eerbied voor de grenzen van deelstaten (gewesten), provincies en taalgebieden.

Federale loyauteit betekent In een federale staat in de eerste plaats de erkenning van de grenzen van de mede-deelstaten zoals vastgelegd in de grondwet in onderling overleg. Concreet betekent dit dat de Franstalige federale regringspartijen in een plechtige verklaring moeten afzien van alle aanspraken op Vlaamse grondgebied in Vlaams-Brabant en aanvaarden dat de grenzen van de deelstaten sinds 1963 vastliggen en samenvallen met de grenzen van de taalgebieden en de grenzen van de provicies.

2. Eerbied voor arresten van het Grondwettelijk Hof wat betreft de kieswet.

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2003 de kieswet vernietigd wat betreft het luik Vlaams-Brabant wegens discriminatie en ongrondwettelijkheid. Enkel een splitsing van de kieskring BHV in onderdelen die samenvallen met de grens tussen taalgebieden, gewesten en provincies kan tegemoet komen aan het arrest. Inderdaad, terugkeer naar de oude kieskringen lost het probleem van discriminatie tussen kandidaten en kiezers niet op. Indien immers teruggekeerd zou worden naar de vroegere niet-provinciale kieskringen, inclusief de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, dan ontstaat dezelfde discriminatoire behandeling: kandidaten uit het Nederlands taalgebied en uit het Vlaams Gewest moeten dan in concurrentie treden met kandidaten van buiten hun Gewest en van buiten hun taalgebied (nl Brussel), terwijl dat voor andere eentalige gebieden niet het geval zou zijn. Gezien de indeling in taalgebieden, gewesten en gemeenschappen, de meest fundamentele is en de grondwettelijke basis vormt van de federale staat (artikelen 1 tot 4 van de Grondwet), is dergelijke verschillende behandeling nog veel minder te verantwoorden dan een miskenning van de provinciegrenzen.

Concreet betekent dit dat de Franstalige regeringspartijen verklaren dat ze akkoord gaan met de splitsing van BHV volgens de normale wettelijke procedure die gevolgd wordt in de kamer, en hun deloyale obstructiepolitiek moeten stopzetten.

3. Eerbied voor de arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk hof wat betreft de bevoegdheden van de Vlaamse regering binnen het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Keer op keer oordelen de bevoegde hoogste rechtbanken dat de Vlaamse regering de taalwet correct toepast en interpreteert (bvb omzendbrief Peeters, verzending eentalig Nederlandse kiesbrieven, Wooncode). Keer op keer vernietigen de hoogste rechtbanken de klachten daaromtrent van Franstalige burgemeesters, de Franse Gemeenschap of bepaalde gemeentebesturen in de Rand rond Brussel. Als toppunt van federale deloyauteit worden burgemeesters die manifest de wet overtreden uitgeroepen tot helden, zelfs door federale regeringspartners (cfr aanwezigheid van bvb Maingain op FDF meeting 2 juni). Bovendien brengen deze federale regeringspartners Vlaanderen en impliciet dus België elke keer opnieuw in opspraak bij buitenlandse instellingen zoals de Raad van Europa, de Europese Unie of zelfs de Verenigde Naties, soms zelfs zonder eerst Belgische rechtsprocedures uit te putten.

Concreet betekent dit dat de Franstalige partijen plechtig verklaren dat ze zich neerleggen bij de uitspraken van de Raad van State, wat impliceert dat ze de nietbenoeming van 3 onwillige Vlaamse burgemeesters (van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en ) aanvaarden en hun lokale afdelingen verplichten andere kandidaten voor te dragen.

Besluit

Indien aan deze drie blijken van federale loyauteit en niet-inmenging in bevoegdheden van andere deelstaten voldaan is, kan verder onderhandeld worden over een grondige staatshervorming.

Indien deze drie voorwaarden niet vervuld kunnen worden moet Vlaanderen besluiten dat de Franstalige wil tot samenleven in een België staatsverband niet meer aanwezig is.

Francis Stroobants
Voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee

2007-11-15

STERREBEEK 2000 vzw feliciteert Vlaams minister Marino Keulen met zijn beslissing om de burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek niet te benoemen.

Het kan inderdaad niet zijn dat kandidaat-burgemeesters, die "oorlogje stoken" en de wetten negeren, benoemd worden, waar ook in Vlaanderen.

2007-11-08

Stemming over BHV een feit

De vereniging STERREBEEK 2000 vzw, reeds 36 jaar begaan met het Vlaams karakter van de gemeente Sterrebeek en de Vlaamse Rand, volgt met grote aandacht de recente escallatie in de vorming van een nieuwe regering.

Het verheugt ons dat de Vlaamse partijen kordaat de onaanvaardbare tegeneisen van de Franstaligen blijven afwijzen en een stemming in de parlementaire commissie over BHV hebben doorgevoerd.

Ook voor onze vereniging kan er geen sprake zijn van toegevingen in dit dossier.

Luc Caluwaerts, voorzitter STERREBEEK 2000 vzw

2007-09-02

Op 2 september 2007 nam STERREBEEK 2000 deel aan de 27ste Gordel.

We fietsten de 25km. Het traject ging langs Sterrebeek, Moorsel, Kortenberg, Everberg en Zaventem

2006-09-03

 

  Op 3 september 2006 nam STERREBEEK 2000 deel aan de 26ste Gordel.

Een kleine delegatie nam er deel aan de 7km wandelen. Langsheen deze Griezelwandeling werden de kinderen "verwend" door heksen en trollen. Het parcours ging richting Nossegem en de luchthaven (baan 20) en loodste de wandelaars langs verschillende natuurgebiedjes van de gemeente (o.a Noskoem Boske).

Ondanks de regen toch een fijne wandeling die afgesloten werd met het optreden van Barbara Dex.

 

2006-07-11

STERREBEEK 2000 is niet tevreden met invulling 11 juli viering te Zaventem... lees meer

2005-11-11

STERREBEEK 2000 vraagt actieve deelname van gemeente Zaventem in Platform Vlaamse gemeenten in de rand

2005-04

De Zes: STERREBEEK 2000 a.s.b.l. ??

2004-05-09 Het Laatste Nieuws: Tienduizend betogers voor splitsing BHV

2004-03-20

Betoging voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te Halle op 9 mei

2003-12-26

Stop de Waalse verkiezingen in Vlaanderen! Van idealisme naar realisme: een stand van zaken

1983-02-09

Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 balt weer vuist tegen verfransing

 

 

 

Actueel en doel Groene en open ruimte Rechtvaardige nachtrust Milieubewust Vlaams Sociaal en cultureel Erfgoed bewaren Verkeersveilig Bestuur en werking Lid worden Andere sites

Laatste wijziging 12-09-2020