STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

IJveren voor een rechtvaardige nachtrust

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

Sinds 1988 ijvert STERREBEEK 2000, samen met naburige actiegroepen, voor de afbouw van de nachtvluchten en het invoeren van milieunormen in navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het gaat om diverse acties, brieven naar ministers en bevoegde instanties, bezwaarschriften, juridische stappen, betogingen, werkvergaderingen met officiële commissies en met andere actiegroepen uit het omliggende, hoorzittingen in het Vlaams en het federaal parlement, briefings, persconferenties, petitie- en protestacties, interpellaties van politici, het inschakelen van de media, het bijwonen van studiedagen en congressen, het deelnemen aan panelgesprekken, het organiseren van infoavonden.

STERREBEEK 2000 is ook lid van de provinciale milieuvergunningscommissie van de luchthaven.

STERREBEEK 2000 vormt samen met actiegroepen Decibel-25L (Kortenberg) en Zone-S (Steenokkerzeel) de koepel Burgerforum-Luchthavenregio

Samen vliegtuighinder aanpakken

 

Brieven, standpunten, acties, persberichten en persartikels

Dossiers

 

2009 Bezwaarschrift bij de actieplannen omgevingslawaai

Bezwaarschrift tegen de aanvraag van Brussels Airport Company tot ontheffing van MER-plicht voor de bouw van een lagekostenterminal

Nieuw spreidingsplan Federaal akkoord 2008_12_19

Gemeenschappelijk standpunt omwonenden over Vliegwet

Commentaar STERREBEEK 2000 op de Vliegwet

Voorstel "Vliegwet" Landuyt

Onze gemeenschappelijke standpunten

Aantal nachtvluchten per zone voor de NACHT 22-3-2004 tot 18-5-2005

Meetresultaten AMINAL

Milieuvergunning BIAC afgeleverd door minister Peeters

Beroepschrift van STERREBEEK 2000 vzw bij minister van leefmilieu Kris Peeters tegen milieuvergunning BIAC

Milieuvergunning BIAC afgeleverd door provincie Vlaams-Brabant

Voorstellen STERREBEEK 2000 i.v.m. START plan

 

2019-11-25 STERREBEEK 2000 vreest onveilig gebruik baan 19 tijdens werken aan 25R
2019-01-10 STERREBEEK 2000 laakt ambitieloos geluidsactieplan
2018-06-17 Burgerforum Luchthavenregio maakt 12-puntenplan bekend voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.

Het Burgerforum Luchthavenregio, waar STERREBEEK 2000 lid van is, stelde zondag 17 juni een 12-puntenplan voor aan de lokale politici. Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden uit Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Zaventem en Wezembeek-Oppem waren talrijk aanwezig in het gemeentehuis van Steenokkerzeel.
Het 12-puntenplan biedt een concreet alternatief voor de uitbreiding die door de luchthavenuitbater (BAC) op tafel is gelegd. Het uitgangspunt van het Burgerforum is dat deze uitbreiding niet nodig is voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Essentieel in het plan is dat de overheid het initiatief neemt om een langetermijnvisie uit te tekenen voor de luchthavens van ons land, samen met alle betrokkenen en op basis van becijferde scenario’s. Een wettelijk kader moet zekerheid en stabiliteit garanderen. Een globaal mobiliteitsplan moet meer en slimmer investeren in andere vervoersvormen dan vliegtuig en wegverkeer, o.m. door vluchten onder de 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen, alsook in een betere connectiviteit tussen de luchthavens.
Enkele opvallende eisen als basis voor de gevraagde langetermijnvisie: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts en afschaffing van de nachtvluchten. Slimme heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.
Het Burgerforum maakt zich sterk dat door hinder te beperken aan de bron, in plaats van te verschuiven, een draagvlak ontstaat bij de bevolking om te komen tot een alternatief voor de uitbreiding van de luchthaven.
Het Burgerforum Luchthavenregio is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen die ijveren tegen de uitbreidingsplannen en ongebreidelde groei van de luchthaven van Zaventem. Zij streven naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarbij leefbaarheid hand in hand gaat met economie.
Hieronder de 12 punten
1. Een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 in 2025.
2. Behoud van het huidig maximum van 74 vliegbewegingen per uur voor de piekperiodes.
3. Wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik gebaseerd op de windnormen.
4. Gebruik van geluidsarmere vliegtuigen, door vermindering van de quota counts tegen 2020.
- Van 23u tot 6u: quota count van 3
- Van 6 tot 7u: quota count van 4
- Andere tijdstippen: quota count van 12
5. Afschaffing van de nachtvluchten tegen 2025, met afbouw vanaf 2020: van 16.000 nachtbewegingen naar 10.000, met vertrekken van 5.000 naar 3.000.
6. Geluidsnormen ook in Vlaanderen en geharmoniseerd tussen de regio’s.
7. Proefdraaien in loodsen ipv op een proefdraaiplaats in open lucht.
8. Een plafond op vervuiling per vliegtuig. Duidelijke normen op vlak van CO2, stikstofoxiden (NOx) en (ultra)fijn stof en deze verankeren in onze klimaat-doelstellingen en –inspanningen. De luchtvaartsector moet zich engageren voor de klimaatdoelstellingen.
9. Slimme heffingen maken een einde aan de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart met andere transportmiddelen en doen de vervuiler bijdragen.
 Op Belgisch niveau vragen wij daarom:
- Een belasting per vliegtuig in functie van (1) de geluids- en uitstootclassificatie van het vliegtuig, (2) van het tijdstip van de vlucht, waarbij vliegen tijdens de piek significant meer belast wordt en (3) reisbestemming: extra heffing voor internationale/intercontinentale vluchten (buiten de EU)
- Een ticket taks in afwachting van de BTW heffing, waarbij de huidige Diabolotoeslag wegvalt.
 Op Europees niveau vragen wij:
- Een belasting op brandstof; bovendien gedifferentieerd om vliegen met zwavelrijke kerosine te ontmoedigen.
- BTW op vliegtuigtickets.
10. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens, ondermeer via snelle en regelmatige treinverbindingen. Dit moet leiden tot meer specialisatie en een vlottere nationale en internationale bereikbaarheid.
11. Een globaal mobiliteitsplan via samenwerking tussen overheden, privésector en gebruikers.
- Uitbouw van snelle en milieuvriendelijke alternatieve transportvormen, ter vervanging van vluchten onder de 500km.
- Uitbouw van een volwaardig en uitgebreid trein-tram-busstation op de luchthaven.
- Oost /Zuid ontsluiting van de luchthaven via voldoende rechtstreekse treinen.
- Afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) en tramlijnen met Brussel.
12. De federale overheid ontwikkelt in overleg met de regio’s en andere belanghebbenden een duurzame strategische luchthavenvisie en een wettelijk kader.
- Relevante scenario’s worden geëvalueerd o.m. via onafhankelijke becijfering van hun maatschappelijke kosten en baten: gezondheid, milieu, infrastructuur, mobiliteit, jobs, veiligheid, ...
- De federale en regionale overheden bepalen de regels waaraan de Belgische luchthavens en betrokken operatoren zich moeten houden.
- De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de luchthavenvisie en de naleving van de spelregels en informeren alle betrokkenen.

Lees hier het standpunt van de gemeente Zaventem op het 12-puntenplan en het antwoord erop van STERREBEEK2000

2017-03-09 HLN: Burgerforum houdt infoavond in Kortenberg
2017-03-02

Belangrijk bericht:
De infoavond op woendag 8 maart zal doorgaan in de zaal Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg en niet in het Berkenhof. Eveneens om 20u

2016-12-01 HLN: Brussels Airport maakt omwonenden monddood in Forum 2040
2016-11-19 PERSBERICHT: Maakt Brussels Airport omwonenden monddood in het Forum 2040 ?

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de luchthaven kondigde Brussels Airport een overlegforum 2040 aan waarin omwonenden in een OPEN dialoog zouden betrokken worden.
Aan kandidaten voor dit forum wordt echter gevraagd om de informatie vertrouwelijk te behandelen, waarmee deelnemers eigenlijk onrechtstreeks monddood worden gemaakt.

De actiegroep STERREBEEK2000 is niet te spreken over de uitbreidingsplannen.
De gemeente Sterrebeek zal samen met Nossegem en het centrum van Zaventem door de plannen immers tweemaal getroffen worden.
In een eerste stap wil de luchthaven baan 01/19 extra gebruiken tijdens de piekuren voor vertrekkende vluchten, pal over de woonzones van Sterrebeek.
In een tweede stap zal een verlenging van de taxibaan naast baan 07R/25L (optie A) of een verlenging van die baan (optie B) ertoe leiden dat vertrekkende vliegtuigen naar het zuiden zullen afdraaien boven Zaventem en al zijn deelgemeenten om Brussel te sparen.

Sterrebeek en de rest van Zaventem zal dus tweemaal de volle laag krijgen en zo uitgroeien tot een tweede Diegem.
STERREBEEK2000 wijst de beleidsmakers erop dat de Sterrebeek nu reeds de helft van de nachtvluchten moet verdragen en ook nog eens een groot deel van de vertrekken tijdens het weekend. De gemeente neemt dus ruim haar deel van de geluidslast op zich.

In het verleden voerde STERREBEEK2000 reeds actie met andere groepen uit de omgeving tegen een verlenging van baan 07R/25L en tegen een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg naar de luchthaven.
De vereniging zal niet nalaten om samen met hen hiertoe opnieuw te mobiliseren.
2016-04-01 Het Laatste Nieuws: Actiecomités raken verdeeld om sluiting Brussels Airport
2016-01-19 Het Nieuwsblad: STERREBEEK2000 wil geluidsoverlast vliegtuigen aan bron aangepakt zien
2016-01-15 Persbericht: STERREBEEK2000 vzw wil dat het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020 wordt bijgestuurd

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2016-2020, formuleerde STERREBEEK2000 vzw verschillende opmerkingen en bezwaren (kijk hier voor de volledige tekst).

STERREBEEK2000 vindt dat de Vlaamse overheid teveel heil ziet in isolatieverplichtingen in plaats van de oorzaak aan de bron aan te pakken.

Maatregelen aan de bron
Zo stelt STERREBEEK2000 voor om het aantal nachtvluchten tijdens de periode 2016-2020 te beperken met 20% naar een maximum totaal van 12800 waarvan 4000 vertrekken/jaar (nu 16.000 per kalenderjaar waarvan maximaal 5000 vertrekbewegingen).
Vlaanderen kan dit opleggen via de milieuvergunning.
Bovendien roept de vereniging de Vlaamse regering op om in overleg met de bevoegde federale overheid, te streven naar minder luidruchtige vliegtuigen door een nachtelijke QC-limiet op te leggen van 4 i.p.v. de huidige 8.
De vereniging betreurt dat in geen enkele maatregel wordt aangekondigd dat Vlaanderen initiatieven wil nemen om de geluidsoverlast op Europees niveau aan de bron aan te pakken door o.a. een vermindering van het aantal nachtvluchten en een belasting op kerosinegebruik.

Baangebruik
Het actieplan spreekt zich niet uit over het gewenste baangebruik en vermeldt zelf dat dit nog kan wijzigen. STERREBEEK2000 verzet zich met klem tegen elke wijziging van het huidige baangebruik in het nadeel van Sterrebeek en andere gemeenten in de Vlaamse Rand.
STERREBEEK2000 vraagt dat in het actieplan duidelijk zou gesteld worden dat het huidige preferentiële baangebruik moet behouden blijven.
Hetzelfde geldt voor de geruchten over een mogelijke verlenging van baan 25L, die nefast zou zijn voor heel wat buurgemeenten van de luchthaven.

Geluidscontouren en meetmethode moeten ruimer
De huidige metingen en de eruit afgeleide geluidscontouren beperken zich naar onder toe naar een Lden van 55 dB(A) en een Lnight van 45 dB(A).
STERREBEEK2000 vindt dat bijkomend de contouren Lden van 50 db(A) en Lnight van 40 db(A) moeten worden opgelegd in de milieuvergunning.
De kaarten houden bovendien voor o.a. Sterrebeek onvoldoende rekening met overvluchten van vertrekken van andere banen (25R en 25L) richting baken Huldenberg omdat vanaf een bepaalde vluchthoogte het simulatiemodel geen rekening meer houdt met de hinder.
STERREBEEK2000 stelt ook voor om het gewestelijk meetnet uit te breiden met extra meetstations.

Ruimtelijke ordening
STERREBEEK2000 vindt dat het ‘kerngebied’ van het actieplan, afgebakend door de (plan)drempelwaarden van de respectievelijke EU-indicatoren Lden > 65 dB en Lnight > 55 dB te klein is en stelt voor om het uit te breiden naar Lden van 60 dB(A) en Lnight van 50 dB(A).
Het is ook zeer onduidelijk wie zal opdraaien voor de kosten (geluidsisolatie, planschade) binnen het kerngebied, indien bepaalde maatregelen worden opgelegd.
STERREBEEK2000 betreurt tenslotte dat tijdens het opstellen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (GRUP-VSGB) geen maatregelen werden genomen om bouwvrije corridors vast te leggen.

2015-06-17 Het Laatste Nieuws: Ook drie actiegroepen (waaronder STERREBEEK2000) tegen verhuis luchthaven
2015-06-15 Het Nieuwsblad: blij dat het debat op gang is gekomen
2015-06-15 PERSBERICHT : Bewonersgroepen distantiëren zich van delokalisatie-eisen luchthaven Zaventem

De bewonersgroepen van Sterrebeek (Sterrebeek 2000), Kortenberg (Decibel 25L) en Steenokkerzeel (Zone-S) distantiëren zich van de totaal onrealistische eisen om de luchthaven van Zaventem te verplaatsen naar een andere regio, of hiertoe zelfs maar een studie te laten uitvoeren. Deze eisen werden de afgelopen dagen geformuleerd door enkele actiecomités.

"Wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat inspanningen kunnen gebeuren om de hinder van vooral luidruchtige vliegtuigen te verminderen, zonder dat daarbij de luchthaven zelf in vraag moet worden gesteld", zegt Luc Caluwaerts van Sterrebeek 2000. "Bovendien zijn dergelijke eisen zodanig onrealistisch, dat daardoor elke vorm van overleg of consensus met de overheden en Brussels Airport onmogelijk wordt".

Henk Cuypers van Decibel 25L (Kortenberg): "Reeds decennia lang proberen wij het evenwicht tussen het economisch belang van de luchthaven en het ecologisch belang van omwonenden te bewaken. Met wederzijds respect en overleg geraken we veel verder dan met onrealistische eisen en agressief gedrag".

De bewonersgroepen ten Oosten en Zuiden van de luchthaven hebben daartoe een "Minder Hinder"-plan opgesteld. Dit plan zorgt voor stabiliteit in de nabije en ruimere omgeving van de luchthaven.

1) Historisch preferentieel baangebruik in functie van de weersomstandigheden, de wind en de veiligheid met spreiding van routes in de lucht;
2) een drastische beperking van het aantal nachtvluchten door o.a. het aantrekken van luchthavenactiviteiten die zo weinig mogelijk nachtvluchtgebonden zijn;

3) de verdere, versnelde invoering van geluidsarme vliegtuigen, zo mogelijk door middel van dynamische taxatie;

4) de definitieve begrenzing van de vluchtgebonden activiteiten van de luchthaven tot het terrein dat momenteel afgebakend is in het gewestplan en het Ruimtelijk Structuurplan (dus: geen verlenging van de huidige startbaan 25L).

Onderschrijvende bewonersverenigingen herhalen dat zij geenszins de goede werking van de luchthaven in het gedrang willen brengen, integendeel. Zij wil blijven vechten voor een duurzaam samengaan tussen economie en ecologie, waarbij het evenwicht tussen de belangen van luchthaven en omwonenden in de wijde omgeving gehandhaafd blijft.

Voor meer informatie:

Luc Caluwaerts, STERREBEEK 2000

Henk Cuypers, Decibel 25L (Kortenberg)

Michael Peeters, Zone-S (Steenokkerzeel)
2014-08-02 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 vraagt dat spreiding van vóór 6 februari wordt heringevoerd
2014-07-31

PERSBERICHT: STERREBEEK 2000 vzw roept op tot juiste interpretatie van de uitspraak van de Brusselse rechtbank van Eerste aanleg ivm het gebruik van vliegroutes te Zaventem

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg besliste om de nieuwe vliegroutes, ingevoerd door toenmalig staatssecretaris Wathelet op 6 februari, te schrappen.

Veschillende Brusselse politici en ook vervangend staatssecretaris voor Mobiliteit Catherine Fonck besluiten hieruit verkeerdelijk dat er slechts 2 bruikbare routes overblijven: de Ring-route en de IKEA-route.

STERREBEEK 2000 vzw benadrukt dat het arrest in de eerste plaats de situatie van NA 6 februari aanvecht en dat derhalve het routegebruik van VOOR 6 februari makkelijk opnieuw kan ingevoerd worden zonder exclusief gebruik van de Ring-route of Ikea-route.
Zie artikel 65 in het arrest.

De staatssecretaris interpreteert het arrest eenzijdig en verkeerdelijk.

Voor STERREBEEK 2000 vzw is een nieuwe discussie rond het spreidingsplan in het nadeel van de Vlaamse Rand met een intensief gebruik van o.a. de IKEA-route onbespreekbaar.
De vereniging pleit voor de herinvoering van het routegebruik van vóór 6 februari, in afwachting van een verdere optimalisering, die in alle rust door specialisten moet uitgewerkt worden.

 

2014-06-03 Het Laatste Nieuws: Stop PLan-Wathelet voor het te laat is
2014-05-09 Het Laatste Nieuws: Voorlopig geen extra vluchten
2014-05-07

PERSBERICHT: nieuwe wijzigingen door staatssecretaris Wathelet aan het spreidingsplan voor de luchthaven Zaventem onaanvaardbaar

In een reaktie op de verhoogde klachten vanuit Brusselse gemeenten, beloofde staatssecretaris Wathelet gisteravond nog voor eind deze week aanpassingen te doen aan het spreidingsplan voor Zaventem door o.a. een verhoogd gebruik van de IKEA-route via baan 19 richting Nossegem, Sterrebeek en Everberg.

Voor STERREBEEK 2000 vzw zijn dergelijke, door verkiezingskoorts ingegeven, wijzigingen onaanvaarbaar te meer daar er op dit moment, door de ontbinding van de Kamers geen democratische parlementaire controle meer is op dergelijke beslissingen en er ook geen overleg hierover geweest is binnen de regering "lopende zaken".

De inwoners van Sterrebeek nemen reeds lang hun deel van de dag- en nachtgeluidslast van de luchthaven op zich en moeten daarom niet geslachtofferd worden ten voordele van een Brussels kiespubliek.

Ook de uitzonderingsmaatregel van 22u tot 7u (ipv 23u tot 6u) voor vluchten over Brussel is onaanvaardbaar. De nachtprocedures moeten voor alle omwonenden gelijk gelden.
STERREBEEK 2000 is niet tegen een verlenging van het nachtregime maar dan voor alle regios.

De oude plannen die staatssecretaris Wathelet terug uit de kast wil halen om baan 25L op termijn te verlengen, zijn voor STERREBEEK 2000 vzw eveneens onaanvaardbaar.
Het zou van de gemeenten Sterrrebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppen, Tervuren een tweede Diegem-regio maken doordat de vliegtuigen die naar het zuiden/zuidoosten afdraaien de gemeenten op lagere hoogte zouden overvliegen en aldus veel meer hinder veroorzaken.

STERREBEEK 2000 vzw roept de politieke partijen op om in deze verkiezingsperiode het luchthavendossier niet te misbruiken maar daarentegen gedurende de volgende legislatuur continu werk te maken van een verdere daling van de geluidslast.


Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK 2000 vzw

 

2010-05-09 STERREBEEK 2000 vzw tekent bezwaar in tegen aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning voor de luchthaven Zaventem. Lees hier het bezwaarschrift.
2009-12-31 De Streekkrant: Actieplannen zijn ondermaats
2009-12-19 Het Nieuwsblad: Geluidsactieplannen te laat en ontoereikend
2009-12-19 De Standaard: Bewonersgroepen vinden geluidsactieplannen luchthaven ontoereikend
2009-12-14 Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van de actieplannen Wegverkeerslawaai, Spoorverkeerslawaai en Omgevingslawaai voor Brussels Airport van het Vlaams gewest, tekende
STERREBEEK 2000 vzw bezwaar in.

Lees hier de volledige tekst.

2009-04-08 Het Nieuwsblad: Actiegroepen esien milieurapport
2009-04-07

Persbericht: Luchthaven Zaventem wil zich onttrekken aan MER-plicht voor low-cost terminal.

Omwonenden vragen overheid om milieueffectenbeoordeling op te leggen

Luchthaven is niet gemaakt om enkel met vliegtuigjes rond te rijden

Lees hier het persbericht

2009-01-31 Minister Crevits bevestigt vermindering aantal nachtvluchten. Lees hier het gemotiveerd besluit
2008-10-29 Bond Beter Leefmilieu en bewonerscomités, waaronder STERREBEEK 2000, vragen minister Crevits niet toe te geven aan de druk van de luchthavenlobby. Lees hier het persbericht.
2008-07-11

Persbericht vzw WILOO  “Collectieve brief aan EU-commissaris Antonio Tajani”

Over de taalgrens heen werd op initiatief van vzw WILOO uit Oostende een gezamenlijke brief aan Europees Commissaris voor Transport de heer Antonio Tajani gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om de vliegtuigmaatschappij "Kalitta Air" op de Europese zwarte lijst te zetten, en de controles op oude vrachtvliegtuigen te verscherpen.

Deze actie is een samenwerking van acht Belgische milieuverenigingen rond de luchthavens van Oostende, Brussel en Luik. Ook STERREBEEK 2000 vzw steunt deze oproep.

Lees hier de brief.

2008-06-13

Nachtvluchten: BBL en bewonerscomités vragen complete stop binnen de vijf jaar

Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscomités vragen dat de beperking tot 16.000 nachtvluchten wettelijk wordt vastgelegd in de milieuvergunning en vervolgens een afbouwplan wordt opgesteld om alle nachtvluchten binnen vijf jaar stop te zetten. Dit is een essentiële voorwaarde opdat luchthaven en omgeving in de toekomst harmonie samen kunnen leven.

Recent verscheen in de pers dat luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) meer nachtvluchten wil op Zaventem. Op dit moment is er binnen de regering een politiek akkoord over 16.000 nachtvluchten per jaar, BAC wil dit uitbreiden tot 18.000 nachtvluchten. BAC wil een grotere marge om de verwachte groei op Zaventem op te vangen.

Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscomités uit alle regio’s rond Zaventem gaan hiermee niet akkoord. De luchthaven is gelegen in een dichtbebouwde en verstedelijkte omgeving en moet daar rekening mee houden. Uit tal van onderzoeken blijkt overduidelijk dat nachtvluchten zorgen voor slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk, hartproblemen, depressies en vroegtijdige overlijdens. Nachtvluchten zijn enorm belastend voor de gezondheid, deze moeten niet groeien maar afgebouwd worden.

Daarom vragen Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscomités dat er een einde komt aan de nachtvluchten tussen 23 en 07 uur. Een afbouwscenario over een periode van maximaal 5 jaar is noodzakelijk. Nu de DHL-hub verhuisd is naar Leipzig moet het aantal vertrekkende en dalende nachtvluchten strikt beperkt worden tot die vluchten waarvoor vóór 2007 contractuele verbintenissen waren aangegaan. Reiken deze contracten verder dan 2012, dan moeten deze worden afgekocht.

Voor meer informatie: Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, tel. 02/282.17.34, 0474/40.63.94

Ondertekenaars (alfabetisch):
•    Actie Noordrand
•    Awacss- Wezembeek-0ppem
•    Bond Beter Leefmilieu
•    Bruxelles Air Libre Brussel
•    Daedalus
•    Decibel 25L
•    Hart voor Huldenberg
•    Leefbaar Diegem
•    Sterrebeek 2000
•    Wake Up Kraainem
•    Wakker Tervuren
•    Zone-S

2008-06-04 Passe-Partout: Actiecomités in het geweer
2008-05-27 Het Nieuwsblad: Baan 20 is te kort
2008-05-26 Het Nieuwsblad: Spreidingsplan moest ooit slecht aflopen
2008-05-25

Persbericht:Vliegtuigramp te Zaventem was voorspeld

Een vliegtuigramp op baan 20 van de luchthaven van Zaventem stond in de sterren geschreven.
Vandaag schoof een cargovliegtuig van de korte startbaan en brak middendoor.
Als bij wonder is dit ongeluk relatief goed afgelopen: er waren geen passagiers, het vliegtuig is niet doorgeschoven over de spoorlijn, er was geen ontploffing en het vliegtuig is niet neergestort boven aangrenzend woongebied !!!

Deze ramp was echter voorspeld: reeds jaren waarschuwen de bewonersgroepen ten zuiden van de luchthaven en in het verlengde van startbaan 20 voor een dergelijke catastrofe.

De bruikbare lengte van baan 20 (2600m) is zowat één kilometer korter dan de veel veiliger baan 25R (3638m).
De bewoners stellen reeds jaren vast dat zware vliegtuigen bij het opstijgen via baan 20 met moeite hoogte halen.
Zware vliegtuigen hebben de volledige baan nodig om voldoende snelheid te maken.
Hierdoor hebben vliegtuigen geen enkele foutenmarge meer bij het opstijgen.

Tot nu toe bleven waarschuwingen van groeperingen, vooral in politeke kringen in dovemansoren.
Sinds het politiek geïnspireerde spreidingsplan worden de piloten immers gedwongen om op zondag via baan 20 op te stijgen tussen 6u en 17u.

De ondertekenende bewonersgroepen willen dat de bewindsvoerders nu eindelijk inzien dat veiligheid moet primeren bij de baankeuze op de luchthaven.
Het blijft onbegrijpelijk dat men om politieke redenen niet voor de veiligste optie kiest.
Waarom een relatief onveilige baan 20 gebruiken wanneer er veiliger alternatieven beschikbaar zijn?

De omwonenden eisen dat staatssecretaris Schouppe en eerste minister Leterme in hun beleidsplannen voor de luchthaven rekening houden met de beperkingen van baan 20.

STERREBEEK 2000 vzw
Luc Caluwaerts

WAKKER TERVUREN
Peter-Paul Struycken

2008-01-23

STERREBEEK 2000 vzw werd ontvangen door vice-premier Yves Leterme over de problematiek van de luchthaven.

De vice-premier maakte zijn belofte waar om te luisteren naar de standpunten van alle omwondengroeperingen.

2007-11-03 De Standaard: Oostelijke omwonenden vragen einde nachtvluchten
2007-11-02

Meerderheid van bewonersgroepen rond de luchthaven sturen open brief naar de formateur

De actiegroepen ZoneS, Decibel 25L, Sterrebeek 2000, Wakker Tervuren, Wake Up Kraainem, AWACSS Wezembeek-Oppem en BUTV stuurden hun voorstellen inzake de inperking van de geluidshinder naar formateur Leterme.

Voor de dagvluchten eisen zij ondermeer het preferentieel gebruik van banen 25R voor vertrekken, 25L en 25R voor de landingen, zowel tijdens de week als tijdens de weekends. Een verdeling van de hinder moet bereikt worden door middel van routegebruik, niet door middel van een wisselend baangebruik.

De nachtvluchten moeten geleidelijk worden afgeschaft tussen 23.00h en 07.00h. Een afbouwscenario over een periode van maximaal 5 jaar is noodzakelijk.

Lees hier de volledige tekst.

2007-09-06 De Streekkrant: Aantal vluchten onaanvaardbaar
2007-08-23 Streekkrant: Baan 20
2007-08-22 Voor STERREBEEK 2000 is alleen afbouwschema voor nachtvluchten aanvaardbaar

Met verbijstering stelt de vereniging STERREBEEK 2000 vzw vast dat Brussel Airport Company pleit voor het behoud van een hoog aantal nachtvluchten op Zaventem. Voor de vereniging is het onaanvaardbaar dat, bij de afbouw van de DHL activiteiten, de vrijgekomen nachtvluchten worden ingevuld door nieuwe operatoren.

Alleen een afbouwschema voor de nachtvluchten, resulterend in een totaal verbod op nachtvluchten, is voor de bewonersgroep de enige garantie op een leefbare luchthaven binnen een drukbevolkte regio.

2007-08-13 De Standaard: STERREBEEK 2000 dient klacht in wegens gebruik van baan 20 met rugwind.

Op 11/08 werd via baan 20 de ganse middag opgestegen met een vrij sterke rugwind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen. De windnorm voor baan 20 is nochtans 0 knopen. Gevolg is dat vliegtuigen de grootste moeite hadden om hoogte te halen. Vooral 's avonds was dit duidelijk zichtbaar maar vooral hoorbaar: de MD 82 die opgestegen is om 20u58 haalde 93.9 dB(A), bijna evenveel als de B747 van Singapore die opgestegen is om 15u40. Het is onvoorstelbaar en onveilig dat zware vliegtuigen zoals de B747 baan 20 moeten gebruiken.

 

2006-08-31

Motoruitval A330 brengt omgeving in gevaar ... lees meer

2006-08-03 Het Nieuwsblad: Bewoners Oostrand weer naar de rechtbank
2006-06-21 Bewonersgroepen worden gehoord in Hoorzitting van de Commissie Infrastructuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers omtrent “ het wetsontwerp inzake het vastleggen van vliegprocedures”  .... lees meer over het standpunt van 7 verenigingen (Awacss, Decibel 25L, STERREBEEK 2000, Ubcna-Butv, Wake-Up Kraainem, Wakker Tervuren en Zone-S)
2006-06-05 STERREBEEK 2000 stuurt standpunt over Vliegwet naar Commissie Infrastructuur van de Kamer
2006-05-20 De Standaard: STERREBEEK 2000 verontwaardigd over pamflet Anciaux

Het pamflet

2006-04-22 Het Laatste Nieuws: Plan Landuyt is doodsteek voor Oostrand
2006-04-21 Persbericht: Geeft minister Landuyt doodsteek aan Vlaamse "oostrand"gemeenten ?
2006-04-21 De Tijd: Landuyt sleutelt enkel aan vluchten op zaterdagmiddag
2006-01-21 Het Laatste Nieuws: Startbaan 20 blijft in gebruik

2005-11-16

Het Nieuwsblad: Vlaamse actiegroepen bundelen de krachten

2005-11-15

Persbericht:Vlaamse actiegroepen bundelen hun krachten tegen "billijke spreiding".

2005-10-26

Sterrebeek wordt pretpark voor vliegtuigen. Roetsjbaan officieel geopend.

Op zondag 16 oktober omstreeks 17u04 kwam een vliegtuig van Virgin Express plots over Sterrebeek gevlogen van oost naar west en maakte vervolgens op lage hoogte een gevaarlijke bocht van 360° om te landen op baan 02. Volledig in tegenstrijd met de gangbare  procedures. Zie radartrack.

De manier waarop de piloot de bocht nam om baan 02 te vervoegen was hallucinant. Het mag een wonder heten dat dit vliegtuig nog kon landen.
Het incident toont nog maar eens aan dat de veiligheidsmarges bij gebruik van baan 02/20 tot nul zijn herleid.

De ombudsdienst van de luchthaven antwoordde dat "het vliegtuig te hoog was aangekomen om te landen op de baan 02 en het van de verkeersleiding het akkoord gekregen heeft om een bocht van 360° graden te maken op een hoogte van 2500 voet. Dit was geen probleem daar het volgende landende toestel pas voorzien was om 17:17".

STERREBEEK 2000 vzw vindt dat het tijd wordt dat baan 02/20 terug alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt gebruikt, zoals dit vroeger het geval was.

2005-10-24

De Standaard: Bewoners uit de Oostrand eisen veilig gebruik van baan 20

Ondanks de vele wijzigingen aan het spreidingsplan heeft STERREBEEK nog steeds

ELKE ZONDAG ALLE VERTREKKENDE VLUCHTEN tussen 6u en 17u, naast 50% van alle vertrekkende nachtvluchten minstens 5 nachten op 7

Er wordt ons maar weinig rust gegund!

Om aan deze onrechtvaardige concentratie een halt toe te roepen, hebben verschillende inwoners uit Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Tervuren en de Woluwes beslist om een rechtszaak in kortgeding aan te spannen. Zij beseffen dat dit de zoveelste rechtszaak is maar de systematische weigering van minister Landuyt tot elk overleg met de omwonenden laat hen geen andere keuze. Zij eisen een terugkeer naar het historisch baangebruik waarbij baan 20 overdag enkel in uitzonderlijke omstandigheden zou gebruikt worden, zoals dit vroeger het geval was. Uit studies blijkt ook dat baan 20 minder veilig is.

2005-10-07 De Standaard: Milieubeweging kan leven met 10000 nachtvluchten

2005-10-06

Voorstel van BBL en vlaamse bewonerscomités voor een vermindering van de lawaaihinder rond zaventem en voor de toekomst van de luchthaven.

STERREBEEK 2000 vzw onderschrijft mee

2005-10-04

BIAC is geen vragende partij voor verlenging baan 25L

2005-09-29

De Streekkrant: STERREBEEK 2000 vzw vindt verlenging baan 25L onaanvaardbaar

2005-09-26 Voltallige gemeenteraad van Zaventem wil terugkeer naar historisch baangebruik in functie van de weersomstandigheden en de veiligheid. Lees hier de motietekst.
2005-09-23 Persbericht: Minister Landuyt zou beter ontslag nemen

2005-09-15

Persbericht: Minister Landuyt verklaart oorlog aan Vlaamse Oostrandgemeenten

2005-09-11

STERREBEEK 2000 vzw formuleert voorstellen in het kader van de publieke consultatie van het START plan van de luchthaven Zaventem
2005-07-07 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 vzw overweegt nieuwe rechtszaak in kortgeding tegen zondagse concentratie
2005-04-30 Het Nieuwsblad: Motie tegen spreidingsplan
2005-04-21 Het Laatste Nieuws: Boze reacties op nieuw spreidingsplan
2005-04-20 Het Nieuwsblad: Kritiek op wijzigingen spreidingsplan
2005-04-18 Persbericht: VLAAMSE GEMEENTEN in NOOD na WIJZIGING SPREIDINGSPLAN
2005-02-01 STERREBEEK 2000 vraagt Europese parlementsleden schriftelijke verklaring te ondertekenen, ingediend in het Europees Parlement door Bart Staes en Pierre Jonckheer, over geluidsoverlast door nachtvluchten.
2005-01-06 De Streekkrant: BIAC-vergunning stap in goede richting
2005-01-03 Het Nieuwsblad: Voorzichtig optimisme over milieuvergunning BIAC
2004-12-30 Milieuvergunning BIAC: stap in goede richting maar onvoldoende streng
2004-11-26 Het Nieuwsblad: Comités eisen afschaffing nachtvluchten in 2012
2004-11-26 Omwonenden sturen open brief naar ministers Peeters en Landuyt
2004-11-25 Omwonenden vragen aandacht voor milieuvergunning BIAC op succesvol avonddebat
2004-10-22 Het Nieuwsblad: Weg met alle nachtvluchten
2004-10-21

Bewonersgroepen pleiten voor duurzame ontwikkeling rond Zaventem

Lees hier de standpunten

2004-10-15 Het Nieuwsblad: Bewonersgroepen willen geen toegeving aan DHL
2004-10-14 De slachtoffers van de vliegtuighinder zullen geen enkele toegeving doen aan DHL
2004-10-11 Het Nieuwsblad: Kaarsjes bakenen startbaan af
2004-10-10 STERREBEEK 2000 steunt actie Front Open Landschap met geslaagde manifestatie
2004-09-27 Regeringen zijn de tel kwijt
2004-09-26 Bewonersgroepen stellen nieuwe vragen bij uitspraken DHL topman
2004-09-20 Betreft DHL
2004-09-19 Overvlogen inwoners uit regio Brabant weigeren een expansie van DHL
2004-09-17 Acht bewonersgroepen hekelen DHL-aanpak van federale regering
2004-09-10 Het Nieuwsblad: Verzet tegen uitbreiding DHL blijft

 

2004 Oostrand vreest chantage DHL
2004-09-09 Al de bewonerscomités die actief zijn rond de luchthaven van Zaventem - zowel uit de Noordrand, de Oostrand, de Noordoost rand als uit Brussel - kanten zich samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) tegen een verdere uitbouw van de nachtvluchten vanuit Zaventem
2004-08-25 Het Nieuwsblad: Bewonersgroepen in beroep tegen milieuvergunning BIAC
2004-08-23 Acht bewonersgroepen in beroep bij minister van leefmilieu Kris Peeters tegen milieuvergunning van BIAC
2004-08-17 STERREBEEK 2000 in beroep bij minister van leefmilieu Kris Peeters tegen milieuvergunning van BIAC (volledige tekst)
2004-08-03 Het Laatste Nieuws: Meer vliegtuighinder voor Sterrebeek, Wezembeek-Oppem en Perk
2004-07-11 De Zondag Regionaal: Verzet tegen vergunning BIAC
2004-07-10 Het Laatste Nieuws: Acht actiegroepen in beroep tegen milieuvergunning BIAC
2004-07-10 Het Nieuwsblad: Actiegroepen tegen vergunning luchthaven
2004-07-09 Acht Actiegroepen rond Zaventem hekelen nieuwe Milieuvergunning BIAC
2004-07-02 Passe-Partout: Bewoners vragen Leterme om nachtrust
2004-07 De randkrant: Nachtvluchten onaanvaardbaar
2004-06-18

Passe Partout: Met drieduizend tegen spreidingsplan

 

 

 

2004-06-07 De Standaard: Oostrand noemt spreidingsplan een mislukking
2004-06-07

Nieuwsblad: Bewonerscomités betogen voor afschaffing nacxhtvluchten

 

2004-06-07 Het Laatste Nieuws: Oostranders betogen tegen spreidingsplan Anciaux
2004-06-07 De Tijd: Omwonenden luchthaven betogen tegen spreidingsplan
2004-06-07 STERREBEEK 2000 over de betoging op Radio 1 ("Voor de Dag" 7 juni 2004 6u45 (om te openen is een mp3 speler vereist)
2004-06-06 Acht actiegroepen uit de omgeving van de luchthaven houden een succesvolle betoging te Brussel op 6 juni 2004
2004-05-25 Affiche van de betoging op 6 juni 2004
2004-05-25 Slachtoffers van de hinder van Zaventems luchtverkeer betogen op 6 juni aan de Brusselse Beurs
2004-05-25 Het Nieuwsblad: Acht actiecomités houden persconferentie
2004-05-24 Gemeenschappelijk standpunt van acht bewonersorganisaties en actiecomités uit de omgeving rond de stedelijke luchthaven van Zaventem
2004-05-19 Acht bewonersorganisaties en actiecomités uit de omgeving rond de stedelijke luchthaven van Zaventem houden een gezamenlijke persconferentie op 24 mei 2004
2004-04-27 Inwoners uit de Oostrand gaan in beroep na uitspraak van rechter in KORT GEDING
2004-04-20

Nieuwsblad: Klachten over dagvluchten

2004-04-01 Rechter in KORT GEDING stuurt OOSTRAND (voorlopig) terug naar af
2004-03-16 Het Laatste Nieuws: 146 Oostranders starten rechtszaak
2004-03-15 Het Nieuwsblad: Rechtszaak omwonenden Oostrand
2004-03-11

Streekkrant: Over de BIAC milieuvergunning

 

2004-02-28 STERREBEEK 2000 v.z.w. formuleert bezwaren bij milieuvergunningsaanvraag BIAC
2004-02-08 Typebezwaarschrift tegen milieuvergunningsaanvraag van BIAC voor de luchthaven van Zaventem (gebruik de rechtermuisknop en Doel opslaan als..)
2004-02-08 Oproep om bezwaar in te dienen tegen de milieuvergunningsaanvraag van BIAC voor de luchthaven van Zaventem
2004-01-22 Het Nieuwsblad: Oostranders willen eindelijk rust
2004-01-21 Inwoners uit de Oostrand zijn koehandel rond luchthavenlawaai beu en stappen naar de rechter om de toepassing van de WGO normen te eisen
2004-01-16 Bewonersgroepen actief rondom Zaventem en regionale luchthavens kwamen samen aan ministerraad te Petit Leez en eisen gezamenlijk inspraak in luchthavendossier. Ook STERREBEEK 2000 was aanwezig
2004-01-09 Luchthavencomités en BBL hekelen leugens en demagogie in uitbreidingsdossier DHL. Premier Verhofstadt en federale regering mogen uitbreidingsplannen DHL niét goedkeuren
2003-12-20 Het Laatste Nieuws: Samen sterk tegen vliegtuiglawaai
2003-12-19 Bewonersgroepen uit Noordrand, Oostrand en Brussel verenigen zich samen met BBL en maken één vuist tegen verdere uitbreiding nachtvluchten
2003-11-02 STERREBEEK 2000 v.z.w. verspreid pamflet en raamaffiche tegen spreidingsplan Anciaux
2003-10-25 STERREBEEK 2000 v.z.w. verheugt zich over motie van Zaventemse gemeenteraad
2003-10-21 Gezamenlijke standpunten BBL - luchthavencomités voor het kabinet van Vlaams minister van leefmilieu Ludo Sannen
2003-10-5 STERREBEEK 2000 v.z.w. verwerpt spreidingsplan van Minister Anciaux
2003-07-04 STERREBEEK 2000 stuurt memorandum naar formateur
2003-03

De Randkrant: Gespreide nachtvluchten, gespreid protest

2003-01-28

De Standaard: Omwondenden klagen dat ze geen verbetering merken

2003-01-26

De Zondag: Dit is geen oplossing

2003-01-25

Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 niet gelukkig met nieuw nachtvluchtenakkoord

2000-04 De Randkrant: Zaventem-akkoord galmt oorverdovend na
2000-04-26 Het Nieuwsblad: Debat over luchthaven
2000-02-18

De Standaard: Geluidspieken maken ons wakker, niet gemiddelden

2000-02-12

De Standaard: Op het lijf van DHL geschreven

 

 

2000-01-06 Het Belang van Limburg: een slapeloze nacht in Zaventem
1999-10 De Randkrant nr8: Zaventem zorgt voor luchtalarm in de rand
1998-08 Randkrant: Actiegroepen tegen uitbreiding Zaventem
1997-05-05 Het Nieuwsblad: Geluidsnormen nu!
1994-03-22 Het Nieuwsblad: Vlamingen moeten eensgezind lawaai bestrijden
1991-06-21 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 vraagt toezicht op nachtvluchten
1991-01-19 Het Nieuwsblad: STERREBEEK 2000 tegen bouwvergunning luchthaven
1990-12 Het Volk Gezondheidsproblemen voor omwonenden luchthaven
1990-12 Gazet van Antwerpen: STERREBEEK 2000 kritisch over Zaventem

 

 

 

Actueel en doel Groene en open ruimte Rechtvaardige nachtrust Milieubewust Vlaams Sociaal en cultureel Erfgoed bewaren Verkeersveilig Bestuur en werking Lid worden Andere sites

Laatste wijziging 12-09-2020