Sterrebeek, 20-3-2004

 

Betreft : Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008

 

Verstoring van de luchtsamenstelling blz 16

In tegenstelling met het plan 2000-2004 zegt men niets meer over de luchtvervuiling rond de luchthaven.

Suggesties

Vermesting blz 20

Het is onaanvaardbaar dat hier geen project wordt uitgewerkt.

Suggesties:

In project 2 wordt dit wel vermeld.

Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen blz 21

Suggestie:

Zoals reeds voorgesteld onder punt 2, moet men komen tot een allesomvattend meetnetwerk.

Verontreiniging door afvalstoffen blz 35

m.b.t. preventie:

Suggestie

Hinder

Geluidshinder (blz 42 en project 7)

Suggestie:

We verwijzen hier naar ons bezwaarschrift naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag van BIAC.

Het voorziene budget voor project 7 is ook te beperkt.

Verstoring door geurhinder (blz 42)

 

Aantasting van natuurlijke entiteiten blz 47

Suggestie:

Inspanningen voorzien voor het vrijwaren van kleine landschapelementen in een steeds meer bewoonde omgeving. Dit wordt nergens vermeld.  

 

Gebiedsgericht beleid

Suggestie

 

Luc Caluwaerts

Voorzitter STERREBEEK 2000 v.z.w