Brussel, 21 oktober 2003

Gezamenlijke standpunten BBL – luchthavencomités voor het kabinet van Vlaams minister van leefmilieu Ludo Sannen

  1. De milieuvergunningsvoorwaarden moeten onverwijld worden toegepast door BIAC. De milieu-inspectie moet doortastend optreden tegen het niet naleven van de voorwaarden uit de milieuvergunning.
  2. Er moet een afbouwplan inzake geluidsoverlast opgesteld worden zodat de geluidsnormen uiteindelijk in overeenstemming worden gebracht met de WHO-normen. Hierbij moeten de 5 WHO-criteria (gemiddelde geluidsdruk, maximale geluidsdruk, frequentie, achtergrondlawaai en het aandeel lage tonen in de geluidssamenstelling) opgenomen worden.
  3. Er moet gestreefd worden naar geharmoniseerde normen voor het Vlaamse en Brusselse Gewest.
  4. BIAC moet als exploitant van de luchthaven worden verplicht om een plan-MER op te laten maken voor verschillende toekomstscenario’s voor de luchthaven. Dit MER moet ofwel door een onafhankelijke instantie worden opgemaakt ofwel door een externe instantie onafhankelijk worden beoordeeld. Ook het scenario mét WHO-normen moet aan dit onderzoek onderworpen worden. We vragen aan de minister om hiervoor een duidelijke timing voorop te stellen.
  5. Isolatie is geen dwingende optie. Het kan slechts een recht zijn voor die mensen die in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven wonen (en die dus steeds veel hinder zullen ondervinden).
  6. In het kader van het Steunpunt Milieu en gezondheid moet een gezondheidsstudie worden uitgevoerd die zowel de gevolgen van de geluidsoverlast als van de luchtvervuiling (uitstoot van vluchtige organische stoffen (oa. benzeen), fijn stof,…) onderzoekt.
  7. Er moeten supplementaire geluidsmeetposten komen onder de bevoegdheid van Aminal.
  8. De luchthavenproblematiek gaat zowel over de dag als over de nacht. Voor de nacht moet de Europese definitie gelden (23h t/m 07h).