STERREBEEK 2000 v.z.w. verwerpt spreidingsplan van Minister Anciaux

De vereniging STERREBEEK 2000 v.z.w., reeds jaren actief tegen de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem en meer in het bijzonder tegen de nachtvluchten, betreurt de recente maatregelen van Minister Anciaux.

In plaats van maatregelen te nemen om de oorzaak van de geluidshinder weg te nemen, onder meer een afbouw van de nachtvluchten, stelt de minster ten onrechte dat de concentratie boven bepaalde zones tijdens de dag moet gecompenseerd worden door een verplaatsing van vluchten naar andere zones tijdens het week-end en 's nachts.

De minister gaat hierbij in tegen het burgerrecht van nachtrust van elke omwonende.

Hoewel het plan de normen van WGO wil nastreven, neemt het geen enkele bronmaatregel om dit te realiseren.

De gemeente Sterrebeek (deelgemeente van Zaventem) krijgt via baan 20, zoals andere oostrand-gemeenten, extra dagvluchten tijdens het week-end te verduren (200-tal vertrekken op zondag), extra landingen tijdens de nacht, boven op de toename van de nachtvluchten die reeds van toepassing werd sinds 22 juli. Sterrebeek moet nu reeds 44,6% van de nachtvluchten verwerken.

Bijkomend krijgt de gemeente nu reeds tijdens de week dagvluchten te verwerken die via baan 25R opstijgen en baken Huldenberg vervoegen. Deze werden in het model niet meegerekend.

De vereniging betwijfelt of de geplande vertrekken via baan 20 op zondag door alle vliegtuigtypes op een veilige manier kan gebeuren.

Het spreidingsplan maakt bovendien melding van de aanleg van een taxiweg naar het begin van startbaan 25L en op lange termijn van een verlenging van deze baan of een eventuele verlegging ervan. Hierdoor zal Sterrebeek nog meer vluchten te verduren krijgen omdat vliegtuigen snel naar links zullen afdraaien om Zaventem te ontwijken.

Het plan kan onmogelijk de Vlaamse en Brusselse normen naleven.

De minister dwingt uitbater BIAC tot niet naleving van zijn milieuvergunning, waarin gesteld wordt dat het aantal potentieel ernstig gehinderden tegen 1 juni 2003 moet gehalveerd zijn t.o.v. de referentie van 1998 (max. 17.000 inwoners t.o.v. 33.339 in 1998).

De voorgestelde spreiding zal het aantal gehinderden enorm doen toenemen.

Ook de erin vermelde maximum norm van 90 db(A) piekwaarde buiten de 55 dB(A) contour van 1998 kan onmogelijk worden nageleefd.

Het spreidingsplan bewijst, door de blijvende concentratie boven 5 zones, dat de oorspronkelijke doelstelling van een billijke spreiding (max. 2 nachtvluchten boven iedere inwoner), niet realiseerbaar is.

STERREBEEK 2000 v.z.w. vindt het onaanvaardbaar dat BIAC de opdracht krijgt om een rapport op te stellen over het economisch belang van de nachtvluchten. BIAC kan dit onmogelijk objectief uitvoeren aangezien ze zelf belanghebbende partij is.

Het voorgestelde puntensysteem om de spreiding te verantwoorden houdt geen rekening met de storing door grondlawaai en het onderscheid week/week-end. Daarenboven houdt het systeem geen rekening met de piekwaarden van het geproduceerde geluid, die de omwonenden effectief wakker maken.

STERREBEEK 2000 v.z.w. herhaalt haar eisen i.v.m. de bestrijding van de geluidshinder, die ze met de andere actiegroepen uit de oostrand (Wakker Tervuren, AWACCS Wezembeek-Oppem, Wake-up Kraainem) reeds vroeger bekendmaakte:

  1. Het aantal toegelaten bewegingen op de luchthaven beperken.
  2. De nachtvluchten op Zaventem geleidelijk afschaffen tussen 23.00 en 07.00 u.
  3. In afwachting, nachtelijk vliegverbod opleggen voor alle toestellen met een QC > 3, zodat alle omwonenden rond de luchthaven gelijkwaardig behandeld worden.
  4. Duidelijke normen vastleggen voor de dagvluchten met een vliegverbod voor de luidruchtigste toestellen overdag, naar analogie van de normen voor de nachtvluchten, vervat in de milieuvergunning van BIAC.
  5. Het heropstarten van het Federaal Overlegforum van de luchthaven op een wettelijke basis.

 

De vereniging wil dat het voorgestelde spreidingsplan onmiddellijk wordt ingetrokken en roept alle partijen en politici op om het af te keuren.

 

Luc Caluwaerts, voorzitter

Werkgroep geluid Roger Withofs,

Erik Pottie