1-4-2004

PERSBERICHT:

Rechter in KORT GEDING stuurt OOSTRAND (voorlopig) terug naar af.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel deed op 29.3.2004 uitspraak in het kort geding dat ingesteld werd door 146 inwoners uit de Oostrand.

De inwoners uit Zaventem, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Tervuren, Moorsel, Vossem en Duisburg eisten van de Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol dat zij maatregelen zouden nemen om de geluidshinder van de luchthaven te reduceren tot een peil dat het de gezondheid niet meer kan schaden, o.a. door toepassing van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake omgevingslawaai.

De uitspraak is niet wereldschokkend: de Voorzitter legt geen maatregel op, omdat zoals hij zelf stelt "zich niet in de plaats (wil) stellen van het bestuur", en hij dan "het beginsel van de scheiding der machten zou schenden."

In het vonnis zijn wel een aantal uitspraken te noteren die de Oostrand-inwoners moreel steunen.

1. Zo wordt immers de tegenvordering van BIAC afgewezen, met de redenering : "het kan niet als foutief beschouwd worden dat eisers met alle rechtmatige middelen streven naar het ophouden van hetgeen zij ervaren als een ondraaglijke hinder".

2.De rechtbank erkent ook het belang van alle inwoners en bevestigt uitdrukkelijk dat BIAC én Belgocontrol in de zaak moeten betrokken worden, gezien zij "een grote rol zouden hebben bij de uitvoering en de naleving van de gevorderde maatregelen"

3.De inwoners weten zich ook gesteund door de erkenning dat hun vordering wel degelijk hoogdringend is: "De ongemakken waarover eisers zich beklagen, en die de kwaliteit van hun huiselijke leefwereld en hun gezondheid betreffen, zijn ernstig.

Het feit dat deze ongemakken reeds langer zouden bestaan, neemt niet weg dat deze heden nog zouden voortduren en dat de accumulatie in de tijd van deze ongemakken de situatie alsmaar kan verergeren."

4.Ten slotte is er een belangrijke vingerwijzing naar de overheid vanuit de rechtbank, waar ze stelt: "Het bestuur heeft de plicht maatregelen te nemen teneinde geluidsoverlast te beperken, teneinde de negatieve effecten ervan te verminderen."

Graag hadden de inwoners uit de Oostrand dan ook gehad dat de rechter daaruit de gepaste conclusie had getrokken.

Daarom beraden zij zich nu met hun advocaat over een eventueel hoger beroep.

Namens de deelnemende inwoners aan de rechtszaak,

De woordvoerders

Peter-Paul Struycken

0486-690903

Danielle Mangez

0478-316218

 

N.B.

De eisers worden in hun juridische actie ondersteund door de actiegroepen AWACSS Wezembeek-Oppem v.z.w., WAKE-UP KRAAINEM, WAKKER TERVUREN en STERREBEEK 2000 v.z.w.