Sterrebeek, 9 februari 2004

 

Aan alle leden en sympathisanten van STERREBEEK 2000 v.z.w.

 

Geachte mevrouw/heer,

 

Opnieuw kan u iets doen aan de hinder van vliegtuigen.

Zoals u weet, zijn meerdere instanties bevoegd wat het beperken van de lawaaihinder van vliegtuigen betreft. Allereerst is de Federale Minister van Mobiliteit verantwoordelijk voor de routes; vervolgens zijn de Gewesten verantwoordelijk voor de geluidsnormen, en tenslotte zorgt de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant voor de Milieuvergunning van de luchthaven.

In die Milieuvergunning staan nu o.a. beperkende voorwaarden, zoals bvb. maximaal 25000 nachtvluchten, waarvan maximaal 10121 opstijgend.

Wij zijn op een cruciaal punt aangekomen: de milieuvergunning van BIAC (luchthavenuitbater) wordt pas hernieuwd in februari 2005, maar de procedure voor de hervergunning is nu al opgestart.

Tussen 28 januari en 27 februari 2004 loopt er een openbaar onderzoek aangaande de nieuwe vergunningsaanvraag.

BIAC hoopt alvast een zeer soepele milieuvergunning te krijgen.

Vóór 26 februari 2004 kunt u de betrokken overheden dwingen om aan de luchthavenuitbater strenge voorwaarden op te leggen. Als u wil voorkomen dat BIAC een voor haar gunstige milieuvergunning krijgt, dan dient u nu te handelen. Elke individuele burger kan een bezwaar insturen; ook kennissen/buren/familie/mensen die verderop wonen… Hoe meer bezwaarschriften er worden verstuurd, hoe beter. Grijp uw kans!

Er zijn twee manieren waarop u bezwaar kunt indienen:

  1. U verstuurt een persoonlijk bezwaarschrift

1) u schrijft ’Gefundeerd Bezwaarschrift in verband met de aanvraag van BIAC tot verlening van de Milieuvergunning voor de luchthaven van Zaventem’

2) u vermeldt uw woonplaats en de datum

3) in de tekst, gericht aan burgemeester en schepenen, vermeldt u welke beperkingen volgens u in de nieuwe vergunning moeten staan.

Voorbeelden:

a) ten aanzien van de nachtexploitatie:

- afschaffen van nachtvluchten via een jaarlijkse vermindering

- beperking van het aantal opstijgende vluchten per jaar (bvb niet meer dan in 2003)

- maximaal aantal nachtvluchten per jaar (bvb niet meer dan 21000)

- maximaal toegestane geluidsproductie per opstijgend vliegtuig (beperkt tot max QC 4)

- het naleven van de WGO-normen ter zake

- het uitbreiden van het nachtregime van 23-6 uur naar 23-7 uur, zonder dat het aantal bewegingen verhoogt.

b) t.a.v. de dagexploitatie:

- maximaal aantal bewegingen per jaar (bvb 250000)

- het weren van zeer lawaaierige toestellen (beperking tot max QC 12)

c) t.a.v. de metingen

- het installeren van een uitgebreid onafhankelijk geluidshindermeetnet

- het installeren van een uitgebreid onafhankelijk pollutiemeetnet

d) t.a.v. de uitbreidingsinvesteringen

- in geen geval verlenging van baan 25L

U kunt een vrije keuze maken uit bovenstaande lijst. U mag ook andere of strengere voorwaarden stellen.

Het beste is uw eigen beperkingen op te schrijven; gelijke bezwaren worden namelijk meestal als één behandeld.

4) U ondertekent dit, met vermelding van uw naam en compleet adres, en nogmaals de datum.

5) U laat dit eventueel medeondertekenen door zoveel mogelijk mensen (met adres!)

6) Voor de verzending zie ‘C’.

B. U laat het door alle actiegroepen opgestelde bezwaarschrift als petitie rondgaan.

Naast het feit dat STERREBEEK 2000 als vereniging een eigen bezwaarschrift zal indienen, stelden we samen met andere actiegroepen rond Zaventem een ‘typebezwaarschrift’ op. U vindt dit in bijlage.

De bedoeling is dit ‘typebezwaarschrift’ te gebruiken als petitie, met andere woorden: laat dit door zoveel mogelijk mensen ondertekenen alvorens u dit opstuurt. Niet alleen uw buren, maar ook vrienden, familieleden, kennissen, zelfs diegenen die veraf wonen, kunnen dit ondertekenen. Voor de verzending zie ‘C’.

Zorg er wel steeds voor dat de handtekeningen geplaatst worden op een blad waar de tekst op staat.

U vindt de tekst ook op onze website onder http://home.tiscali.be/sterrebeek2000/page3.html.

C. De verzending.

U zendt het geheel voldoende gefrankeerd als gewone brief (of aangetekend) naar het gemeentebestuur van Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem. U kunt het daar ook gaan afgeven tegen ontvangstbewijs.

LET OP: het moet daar uiterlijk op 27 februari aangekomen zijn!!!!

Geachte mevrouw/heer, het is heel belangrijk dat u van deze unieke gelegenheid gebruik maakt. Alleen een groot aantal bezwaarschriften en/of handtekeningen zal indruk maken. Nu hebt u uw lot zelf in handen!! U moet snel handelen!!

Ten slotte nog dit:

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kan u steeds terecht bij de coördinatoren van deze actie.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van STERREBEEK 2000 v.z.w.

Luc Caluwaerts

02/731.14.80; 0494/56.06.72

Erik Pottie

0475/98.09.08