Sterrebeek, 25-10-2003

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

 

Betreft: Motie gemeenteraad van 20 oktober 2003

 

Geachte Mevrouw, Heren,

 

De vereniging STERREBEEK 2000 v.z.w. verheugt zich over de motie, goedgekeurd op de laatste gemeenteraad.

Ook de recente interventie van burgemeester Vermeiren op het overlegforum in het kader van de milieuvergunning van BIAC is ons niet ontgaan.

We stellen vast dat de gemeente de negatieve gevolgen voor Zaventem van het spreidingsplan van minister Anciaux onderkent.

Het gebruik van baan 25L als vertrekbaan zou niet alleen voor Zaventem nefast zijn. Door het naar links afdraaien naar het zuiden, zouden de deelgemeenten Nossegem, Sterrebeek en St.-Stevens-Woluwe eveneens een groot deel van de hinder te verwerken krijgen.

Dit zou nog erger worden indien men tot een verlenging of verlegging van baan 25L zou besluiten.

Onze vereniging vindt het eveneens positief dat de gemeente in de motie de actuele concentratie van de nachtvluchten boven Sterrebeek (50%) aanklaagt, alsook de geplande concentratie tijdens het week-end (100 % van de landingen op zaterdag en 100 % van de vertrekken op zondag).

We merken op dat Sterrebeek nu ook reeds wordt geplaagd met 45% van alle dagvertrekken, die via baan 25R opstijgen en na een bocht, oa. over Sterrebeek, via de baken van Huldenberg in zuidelijke richting vliegen.

In het spreidingsplan van minister Anciaux en het bijhorend rekenkundig model wordt met deze overvluchten vanuit andere zones geen rekening gehouden.

Het geluidskadaster kan hier een duidelijker beeld geven, zoals de motie ook eist.

Wij hopen dat dit geluidskadaster, naast de reële geluidslast van vliegtuigen, ook de hinder van de autosnelwegen mede in kaart brengt.

Bovendien is er, naast een geluidskadaster, ook nood aan een pollutiekadaster.

Onze vereniging blijft ijveren voor een afbouw van de nachtvluchten zodat iedereen, in welke zone ook, recht krijgt op een verdiende en gezonde nachtrust.

Zo pleit onze vereniging om, in afwachting van een afschaffing van de nachtvluchten, nachtelijk vliegverbod op te leggen voor alle toestellen met een QC > 3.

In verband met de nachtvluchten legt onze vereniging andere accenten dan de gemeentelijke overheid.

Toch zijn we van oordeel dat er in dit dossier voldoende raakvlakken kunnen zijn om een samenwerking tot stand te brengen tussen gemeentebestuur en actiegroepen om aldus enerzijds tot een betere informatie-uitwisseling te komen en anderzijds een gemeenschappelijk eisenpakket uit te bouwen.

Zoals reeds vroeger door ons gevraagd, zou het ons verheugen indien we in dit dossier tot een regelmatig overleg zouden kunnen komen.

Hopend op een gunstig gevolg, tekenen we

Met de meeste hoogachting,

 

Luc Caluwaerts Hugo Leonard Magda Rock

Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris

 

Cc. Gemeenteraadsleden