PERSBERICHT: Omwonenden van de luchthaven van Zaventem tekenen beroep aan tegen milieuvergunning BIAC

 

Acht bewonersgroepen rond de luchthaven van Zaventem (STERREBEEK 2000 v.z.w., WAKKER TERVUREN, AWACSS Wezembeek-Oppem v.z.w., WAKE UP Kraainem, ZONE-S Steenokkerzeel, BRUSSEL AIR LIBRE Bruxelles v.z.w., BUTV-Zaventem en DECIBEL 25L –Kortenberg) hebben, samen met verschillende van hun leden, beroep aangetekend bij Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters tegen de milieuvergunning van BIAC, in juli ll. verleend door de Bestendige Deputatie (BD) van Vlaams.-Brabant.

De omwonenden vinden de vergunning onwettig omdat de vergunningsaanvraag van BIAC niet was vergezeld van een Milieueffectenrapport (MER), hetgeen door de Europese regelgeving verplicht is.

Zij vragen aan de minister om de vergunning te weigeren in afwachting van een volledig MER, dat het voorwerp moet uitmaken van een nieuw openbaar onderzoek.

Ook voor de investeringen, die de BD oplegt (oa. ILS systemen, verlenging van taxibaan 25L) is een MER verplicht.

De BD gaat bovendien enerzijds haar bevoegdheid te buiten door het federale Spreidingsplan in de vergunning vast te leggen. Zij ontneemt hierdoor aan de federale overheid de bevoegdheid om het plan aan te passen na een evaluatieperiode.

De bewonersgroepen pleiten voor een terugkeer naar een logisch baangebruik. in functie van weersomstandigheden, wind en veiligheid.

Anderzijds maakt de BD onvoldoende gebruik van haar bevoegdheid door een vrijgeleide te geven aan de federale overheid met de belofte de vergunning aan te passen i.f.v. latere beslissingen. Hier wordt duidelijk verwezen naar de nakende federale beslissing omtrent het DHL-dossier.

De BD houdt geen rekening met de bezorgdheden, uitgedrukt door de verschillende betrokken gemeenten en de vele omwonenden bij het openbaar onderzoek.

De omwonenden vinden verder de vergunningstermijn van 20 jaar onaanvaardbaar lang. Zij vragen de minister om een vergunningstermijn van 5 jaar op te leggen.

In afwachting van een totaal verbod op nachtvluchten, moeten volgende bijkomende voorwaarden worden opgelegd:

Een vermindering van de totale geluidshoeveelheid, door gebruik van stillere vliegtuigen, mag geen aanleiding zijn om het aantal toegelaten bewegingen te verhogen.

Ook voor de dagactiviteiten, vragen de omwonenden aan de minister om, zoals voor de nacht, duidelijke beperkingen in te schrijven, zowel op het gebied van de maximale geluidshoeveelheid per beweging, als op de totale geluidshoeveelheid en op het aantal bewegingen.

Het geluidsmeetnet moet worden uitgebreid met één meetpunt per gebruikte route en baan en telkens op afstanden van 2km, 4km, 8km en 16km van de luchthaven. Dit meetnet moet onder de bevoegdheid komen van AMINAL.

Ook inzake luchtkwaliteit moeten normen worden opgelegd en moet de uitbater verplicht worden een volledig luchtmeetnet. uit te bouwen.

Om het grondlawaai te beheersen, vragen de omwonenden o.a. geluidswallen ten zuiden van de luchthaven en een proefdraailoods i.p.v. een proefdraaiplaats.

Tenslotte vragen de bewonersgroepen een grotere vertegenwoordiging en inspraak in de overlegcommissie nu er, door de invoering van het spreidingsplan, meer mensen ernstige hinder ondervinden en er nieuwe omwonendenverenigingen zijn ontstaan.

 

De bewonersgroepen

AWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem)
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w.
BUTV ZAVENTEM
DECIBEL 25L (Kortenberg)
STERREBEEK 2000 v.z.w.
WAKE UP KRAAINEM
WAKKER TERVUREN
ZONE-S (Steenokkerzeel)