STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Voor een Vlaams, groen en mooi Sterrebeek

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

 

        https://www.facebook.com/sterrebeek2000

STERREBEEK 2000 vzw is een politiek onafhankelijke drukkingsgroep voor alle inwoners met belangstelling voor de Vlaamse eigenheid en voor een mooie en aangename leefomgeving.

STERREBEEK 2000 is een vereniging zonder winstoogmerk, die enkel ‘winst’ beoogt op het gebied van milieu en samenleving.

De werking van STERREBEEK 2000 steunt op individuele inzet van vrijwilligers, jong of oud, man of vrouw, Belg of niet, geboren en getogen in Sterrebeek of ingeweken: het doet er niet toe, als de inzet maar met goesting gebeurt.

U kan onze vereniging steunen door een bijdrage van 15 EUR (lid), 25 EUR (erelid) of 30 EUR (beschermheer of -dame) te storten

op rekening BE07-734-1780880-66 (BIC KREDBEBB) van STERREBEEK 2000 vzw met vermelding van "lidgeld 2019".

de vereniging ontstond in 1971 zowel uit een Vlaamse als een groene reflex

 

Actueel en activiteiten

 
   
2019-02-22

2019-01-21

2019-01-03 STERREBEEK2000 vzw wil dat het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2019-2023 wordt bijgestuurd

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2019-2023, formuleerde STERREBEEK2000 vzw verschillende opmerkingen en bezwaren. U vindt de volledige tekst hier.

U kan tot 11 januari nog bezwaar indienen. Hiervoor kan u ook gebruik maken van volgend verkort model.

Tenslotte kan u ook een korte mail sturen naar leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be waarin u zich aansluit bij het bezwaar dat STERREBEEK2000 heeft ingediend, als volgt:
 

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be

Betreft : Ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 2019-2023, openbaar onderzoek

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van de publieke inspraak over het ontwerp geluidsactieplan 2019-2023 voor de Luchthaven Brussel-Nationaal wens ik als inwoner van Sterrebeek (eventueel andere (deel)gemeente) dezelfde belangrijke opmerkingen en bezwaren te maken als deze beschreven in het Bezwaarschrift ingediend door STERREBEEK2000 VZW dat U kan vinden in bijlage.

In het licht van deze opmerkingen en bezwaren vind ik de actieplannen onvolledig en verzoek de Vlaamse overheid de actieplannen bij te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam:
naam:
adres:

2018-12-05

STERREBEEK 2000 diende een bezwaar in naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor commerciële ruimtes ter hoogte van de zaak Eulaerts op de Mechelsesteenweg te Nossegem.

In één ervan komt ALDI.

De tekst van het bezwaarschrift vind je hier.

2018-10-21

2018-10-10 STERREBEEK 2000 heeft bezwaren bij de voorgenomen schoolparking in de Walenhof.

Hier vind je de volledige tekst van het bezwaarschrift.

2018-09-27 Duurzame alternatieven voor de auto

Journalist Luc Vanheerentals komt spreken over zijn boek
"50 ways to leave your car" of "50 manieren om uw auto achter te laten"

met 50 getuigenissen van mensen die zonder eigen auto leven,
50 tips voor een autoloos leven, 50 aanklachten tegen het massaal
gebruik van de auto en 50 beleidsaanbevelingen

Er worden 5 boeken verloot onder de aanwezigen.

2018-08-04

10 aandachtspunten voor onze gemeente

Ideeën die STERREBEEK 2000 vzw bij elkaar sprokkelde voor het toekomstig gemeentebestuur

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen 2018, bracht STERREBEEK2000 vzw enkele ideeën samen (o.a. op de Parkfeesten) voor een beter en leefbaarder Sterrebeek.
Ze werden gebundeld in 10 aandachtspunten (zie hieronder) en verstuurd naar alle politieke partijen en mandatarissen.
Wij hopen dat zij inspirerend kunnen werken voor de opstelling van partijprogramma's en bij de vorming van het toekomstig gemeentebestuur en beleidsplan.


1. Verkeer

 Voor de fietser:
o Meer gescheiden fietspaden (o.a. Zavelstraat, Weiveldlaan voorbij Ikea, Hippodroomlaan) en fietsstraten.
o Het fietsverkeer van de Waalsestraat omleiden via omliggende straten.
o Overdekte fietsstallingen aan bushaltes, horeca, events …
o Fietsverhuurpunten

 Voor de voetganger:
o Meer en beter aangeduide oversteekplaatsen (verlichting, wegversmalling, bloembakken, …)
o Breder zebrapad aan het De Beuscherplein en aan de ingang van het dorp (Mechelsesteenweg vanuit Wezembeek-Oppem)
o Zeker in de dorpskern overal voldoende brede stoepen voor kinderwagen, kind aan de hand, scoot-mobiel of rolstoel

 Voor de wagengebruiker:
o Eenrichtingsstraten rond de dorpskern om het verkeer vlotter te laten verlopen
o 30km/uur zone in en rond de dorpskern, inclusief Mechelsesteenweg van zebrapad aan de ingang van het dorp tot zebrapad aan de Lidl.
o Autodelen bevorderen
o Laadpalen voor elektrische auto’s
o Plan om de mobiliteitscongestie op het kruispunt (Waalsestraat /Tramlaan/Mechelsesteenweg) aan te pakken. Dit moet samen met de buurgemeenten en de overheden uitgewerkt worden. We eisen een analyse van de verkeersstromen van, naar en door onze gemeente waarbij structurele oplossingen worden voorgesteld.
o Een analyse van de verkeersstromen tussen Wezembeek-Oppem en Kraainem moet uitmaken of de dorpskern kan vermeden/ontlast worden door de Hippodroomlaan door te trekken tussen de Mechelsesteenweg en de Tramlaan. Een eventuele doorsteek moet dan een parallelbaan worden naast de bestaande lokale weg voor de wijk (zoals in de Sterrebeekstraat naar Zaventem). Verkeersremmende maatregelen op dat stuk van de Hippodroomlaan.

 Voor de schoolkinderen:
o Schoolstraten moeten fietsstraten zijn, met 1-richtingsverkeer voor auto’s, met brede stoepen en actieve verkeersborden. Eventueel bannen van alle autoverkeer behalve voor schoolbussen, kiss & ride-zone en bewoners.


2. Openbaar vervoer

 Optimalisering van buslijn traject 830, van de verbinding met het MCH in Wezembeek-Oppem, van de bussen naar/van het metrostation in Kraainem ’s avonds, verbinding naar Zaventem en tussen de deelgemeenten.


3. Duurzame groei van de luchthaven

 De door BAC voorgestelde stijging tot 119 vluchten per dag over dwarsbaan 19 van de luchthaven mag niet aanvaard worden.

 Blokkering van de louter commerciële uitbreidingsplannen van BAC. We willen een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en hebben samen met bewonersgroepen uit de luchthavenregio een 12-puntenplan ontwikkeld dat dit mogelijk moet maken. Dit plan eist onder meer: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts, afschaffing van de nachtvluchten. Heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.


4. Een doordachte strategie moet uitgewerkt worden voor een verdere duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze dorpskern en om leegstand aan te pakken. Men kan hierbij steun vragen aan de Vlaamse Bouwmeester.

5. De dorpskern moet ook groener en meer algemeen moet een betonstop beslist worden.

 Heraanleg van het De Beuscherplein met groene parking, hertekening parkeerplaatsen, overdekte fietsenstalling, plaats voor autodelen en voor elektrische auto’s, met laadpalen;

 Regelmatig(er) onderhoud van aanplantingen, bermbeheer, stoepen, voet- en fietspaden. Kunnen er toch ergens vuilbakken komen, eventueel met camera.

 Bevriezing van de verkavelingsplannen op het Moorselveld en tussen Voskapelstraat en Bosdellestraat.

 Omgeving Ruwendal: herstellingen en zitplaatsen voorzien


6. Waterproblemen

 Een samenwerkingsverband met naburige gemeenten waarbij de gemeenschappelijke middelen,
voertuigen en mankracht kunnen ingezet worden in een door overstromingen getroffen gemeente om de gevolgen op te ruimen en de burgers snel te kunnen helpen.

 De gemeente informeert beter en sneller de burgers via haar website of andere sociale media over de stand van zaken i.v.m. interventies van zowel de technische dienst als de brandweer (opkuis, pompen).

 Een grondige analyse van het overstromingsrisico in het centrum van Sterrebeek in functie van het bestaande en recent vernieuwde rioolplan, erosiemaatregelen en de nieuwe afwateringssituatie (nieuwe verkavelingen), gevolgd door een plan dat oplossingen verzekert voor de toekomst. De Tramlaan en de Mechelsesteenweg mogen echter niet meer opengebroken worden, dit zou de doodsteek worden van de handelszaken daar.


7. Burgerparticipatie

 Wij vragen een evaluatie van het zeer gewaardeerde initiatief Zaventem aan Zet. En wat met de onderwerpen die nog niet aan bod kwamen? Wij stellen een tweede ronde voor, alvast zeker voor de mobiliteitsproblematiek en de problemen met de waterhuishouding en het groenbeheer.
Voor het Zeenpark vragen de burgers een parkreglement (geen barbecue, aanleg van een hondenweide, stilte na 23u, …)
 Herwerken van de statuten van de gemeentelijke raden, vooral de dorpsraden. Ook individuele wakkere burgers moeten er terecht kunnen, niet enkel verenigingen. Algemene dorpsthema’s moeten er aan bod kunnen komen.

 De vergaderingen van de gemeenteraad zouden moeten beginnen met de openvraagstelling. Uitnodigingen, verslagen en andere belangrijke informatie beter digitaal verspreiden.

 Gemeentelijke infokanalen: de website kan nog beter en gebruiksvriendelijker.

 Het nieuwe college komt in elke deelgemeente het nieuwe coalitieakkoord publiek toelichten.


8. Verdere versterking van de maatregelen om de inburgering van nieuwkomers te verzekeren: dit gaat over samenlevingsregels, taal aanleren en afspraken. Regelmatige ontmoetingen om dit op te volgen. Het verenigingsleven en actief geëngageerde burgers kunnen hier meer bij betrokken worden.


9. Meer aandacht en een plan zijn nodig tegen vereenzaming en armoede. Niettegenstaande de gemeente zich kan rekenen bij de rijkste gemeenten van Vlaams-Brabant, blijven de armoede en kinderarmoedecijfers er eveneens hoog. Het OCMW kan, in navolging van andere gemeenten (oa. Wezembeek-Oppem) een vrijwilligersnetwerk uitbouwen, voor klusjes, vervoer (naar o.a. het MCH, activiteiten).
We vragen dat de gemeente vrijwilligerswerk (incl. buddywerking) alsook de voedselbank beter ondersteunt en bekendmaakt.


10. Energie: opzetten van een energiecoöperatieve in samenwerking met andere gemeenten.
 

2018-06-17 Burgerforum Luchthavenregio maakt 12-puntenplan bekend voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.

Het Burgerforum Luchthavenregio, waar STERREBEEK 2000 lid van is, stelde zondag 17 juni een 12-puntenplan voor aan de lokale politici. Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden uit Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Zaventem en Wezembeek-Oppem waren talrijk aanwezig in het gemeentehuis van Steenokkerzeel.
Het 12-puntenplan biedt een concreet alternatief voor de uitbreiding die door de luchthavenuitbater (BAC) op tafel is gelegd. Het uitgangspunt van het Burgerforum is dat deze uitbreiding niet nodig is voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Essentieel in het plan is dat de overheid het initiatief neemt om een langetermijnvisie uit te tekenen voor de luchthavens van ons land, samen met alle betrokkenen en op basis van becijferde scenario’s. Een wettelijk kader moet zekerheid en stabiliteit garanderen. Een globaal mobiliteitsplan moet meer en slimmer investeren in andere vervoersvormen dan vliegtuig en wegverkeer, o.m. door vluchten onder de 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen, alsook in een betere connectiviteit tussen de luchthavens.
Enkele opvallende eisen als basis voor de gevraagde langetermijnvisie: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts en afschaffing van de nachtvluchten. Slimme heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.
Het Burgerforum maakt zich sterk dat door hinder te beperken aan de bron, in plaats van te verschuiven, een draagvlak ontstaat bij de bevolking om te komen tot een alternatief voor de uitbreiding van de luchthaven.
Het Burgerforum Luchthavenregio is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen die ijveren tegen de uitbreidingsplannen en ongebreidelde groei van de luchthaven van Zaventem. Zij streven naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarbij leefbaarheid hand in hand gaat met economie.
Hieronder de 12 punten
1. Een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 in 2025.
2. Behoud van het huidig maximum van 74 vliegbewegingen per uur voor de piekperiodes.
3. Wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik gebaseerd op de windnormen.
4. Gebruik van geluidsarmere vliegtuigen, door vermindering van de quota counts tegen 2020.
- Van 23u tot 6u: quota count van 3
- Van 6 tot 7u: quota count van 4
- Andere tijdstippen: quota count van 12
5. Afschaffing van de nachtvluchten tegen 2025, met afbouw vanaf 2020: van 16.000 nachtbewegingen naar 10.000, met vertrekken van 5.000 naar 3.000.
6. Geluidsnormen ook in Vlaanderen en geharmoniseerd tussen de regio’s.
7. Proefdraaien in loodsen ipv op een proefdraaiplaats in open lucht.
8. Een plafond op vervuiling per vliegtuig. Duidelijke normen op vlak van CO2, stikstofoxiden (NOx) en (ultra)fijn stof en deze verankeren in onze klimaat-doelstellingen en –inspanningen. De luchtvaartsector moet zich engageren voor de klimaatdoelstellingen.
9. Slimme heffingen maken een einde aan de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart met andere transportmiddelen en doen de vervuiler bijdragen.
 Op Belgisch niveau vragen wij daarom:
- Een belasting per vliegtuig in functie van (1) de geluids- en uitstootclassificatie van het vliegtuig, (2) van het tijdstip van de vlucht, waarbij vliegen tijdens de piek significant meer belast wordt en (3) reisbestemming: extra heffing voor internationale/intercontinentale vluchten (buiten de EU)
- Een ticket taks in afwachting van de BTW heffing, waarbij de huidige Diabolotoeslag wegvalt.
 Op Europees niveau vragen wij:
- Een belasting op brandstof; bovendien gedifferentieerd om vliegen met zwavelrijke kerosine te ontmoedigen.
- BTW op vliegtuigtickets.
10. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens, ondermeer via snelle en regelmatige treinverbindingen. Dit moet leiden tot meer specialisatie en een vlottere nationale en internationale bereikbaarheid.
11. Een globaal mobiliteitsplan via samenwerking tussen overheden, privésector en gebruikers.
- Uitbouw van snelle en milieuvriendelijke alternatieve transportvormen, ter vervanging van vluchten onder de 500km.
- Uitbouw van een volwaardig en uitgebreid trein-tram-busstation op de luchthaven.
- Oost /Zuid ontsluiting van de luchthaven via voldoende rechtstreekse treinen.
- Afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) en tramlijnen met Brussel.
12. De federale overheid ontwikkelt in overleg met de regio’s en andere belanghebbenden een duurzame strategische luchthavenvisie en een wettelijk kader.
- Relevante scenario’s worden geëvalueerd o.m. via onafhankelijke becijfering van hun maatschappelijke kosten en baten: gezondheid, milieu, infrastructuur, mobiliteit, jobs, veiligheid, ...
- De federale en regionale overheden bepalen de regels waaraan de Belgische luchthavens en betrokken operatoren zich moeten houden.
- De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de luchthavenvisie en de naleving van de spelregels en informeren alle betrokkenen.

Lees hier het standpunt van de gemeente Zaventem op het 12-puntenplan en het antwoord erop van STERREBEEK2000

2018-05-05 STERREBEEK 2000 hield een succesvolle actie aan de afgesloten ingang van de Weg van Gorzen, de voorziene wandelweg doorheen het golfterrein The National te Sterrebeek.
De actie kaderde in de campagne "Doorgang voor iedereen" van Trage Wegen vzw.
In een korte toelichting vroeg onze vereniging aan de golfeigenaar Sterea, Regionaal Landschap en de gemeente om eindelijk de beloofde werken zo snel mogelijk te realiseren en zeker tegen 21 oktober. STERREBEEK 2000 zal dan zijn Trage Wegenwandeling aansluiten op het wandelpad.
De actie werd afgesloten met het uitrollen van een spandoek.

Op 27 augustus 2016 werd deze wandelweg zogezegd "officieel" ingewandeld maar intussen is de doorgang nog steeds afgesloten en is de wandelweg niet volledig afgewerkt tot aan de Museumlaan.

We vragen de gemeente, Regionaal Landschap en de projectverantwoordelijken van het golfproject Sterea deze weg af te werken en open te stellen. Zo herinneren we de gemeente en Sterea aan hun verplichting in het kader van de bouw- en milieuvergunning.

Onze actie stond niet op zich: over heel ons land werd op 5 mei gepleit voor het heropenen van trage wegen. We proberen hiermee een krachtig signaal uit te zenden naar alle gemeentebesturen en het bredere publiek.

Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers van deze trage wegen. Ze worden verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige en duurzame verplaatsingen.

We herhalen deze actie op de Dag van de Trage Weg – op zondag 21 oktober 2018 met onze Trage Wegenwandeling. We zullen dan nagaan of onze gemeente en Sterea er tegen die datum in slagen om deze doorgang te realiseren.

2018-04-21

Kom met de familie eens samen werken in de natuur !

Op zaterdag 21 april organiseert NATUURPUNT Zaventem op de ‘Dag van de Aarde’, in samenwerking met STERREBEEK2000, de traditionele werkdag in de gebiedjes Bombazijnen, ‘t Imbroek, Rode Beuken en Noskoem Boske.

Een gelegenheid om eens met de familie te WERKEN AAN NATUUR, want er is voor elk wat wils. Je hoeft geen bosdeskundige of tuinier te zijn om een handje toe te steken en ook voor kinderen zijn er klusjes.

De werkdag duurt ongeveer van 9 tot 17 uur maar je kan zelf bepalen wanneer je komt helpen.

Werkkledij, handschoenen en stevig schoeisel zijn altijd nuttig en ook mag je altijd klein werkgerief meebrengen (snoeischaar, takkenschaar, hark en spade).

Tijdens de middag is er een broodjeslunch met soep voor de vrijwilligers die een volledige dag komen meehelpen.

Volgende werkjes staan op het programma
Weide Rode Beuken (aan de Colruyt in Nossegem)

- verstevigen van de afsluiting
- proper maken van het werkkot
- installeren van het werkmateriaal
- verzorgen van de fruitbomen
- opruimen van afgevallen takken
- verzorgen van de bloemenweide

Bombazijnen
- 2 takkenwallen bouwen
- afgevallen hout verzamelen
- bramen uitdunnen
- wandelweg vrijmaken

Weide Imbroek
- schapen verhuizen van Rode Beuken naar Imbroek
- bomen beschermen tegen schapenvraat
- omheining verstevigen
- distels en netels verwijderen
- knothout wilgen verhuizen naar de takkenwal Bombazijnen

Afspraak: om 9 uur of later aan het kapelletje op ’t Imbroek in Zaventem (Michielsstraat)
Info en aanmelding voor de broodjeslunch:
Bernadette Kinart, bernadette.kinart@telenet.be

2018-04-22 Algemene Vergadering van STERREBEEK 2000 vzw.

Wij nodigen u graag uit op onze jaarlijkse algemene vergadering.
U krijgt er een overzicht van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden.

Deze vergadering zal doorgaan op donderdag 22 maart 2018 om 20u in zaal ‘De Kring’, Kerkdries te Sterrebeek. Zij wordt afgerond met een drankje.

Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

Er wordt die avond o.a. ook meer uitleg gegeven over de uitbreidingsplannen van de luchthaven.

Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

Luc Caluwaerts
voorzitter

2018-03-08

2018-02-08

2018-01-27 In een eerste fase wil Brussels Airport tegen 2025 de huidige banen "optimaliseren" vooraleer eventueel baan 25L of de taxibaan ervan te verlengen tegen 2040.
Bij die "optimalisering" is voorzien dat de dwarsbaan 19 extra zou gebruikt worden tijdens de week.

Als Brussels Airport zijn uitbreidingsplannen kan uitvoeren dan krijgt Sterrebeek bij gebruik van die baan 19 in 2025 119 vluchten per dag te verwerken.
Dat werd meegedeeld door de BAC experts woensdagavond 24 januari in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps (zie presentatie hieronder).
Bovenop de nacht- en weekendvluchten zullen we dan alle dagen gebulder over Sterrebeek krijgen. Ook Zaventem, Nossegem, Wezembeek-Oppem en verder Tervuren zullen in de klappen delen (zie de geluidscontouren).

Hallucinant en totaal onaanvaardbaar !!

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK2000 vzw
lid van Burgerforum-Luchthavenregio


 

2018-01-24

BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO - NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

Beste lezer, sympathisant,

Eerst en vooral wensen we u een gezond, voorspoedig en vooral geluidsarm 2018.

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in 2017 op één van onze informatieavonden aanwezig was of via de sociale media belangstelling getoond heeft voor onze activiteiten.

2018 wordt een moeilijk jaar voor onze dorpen en de luchthavenregio. De luchthavenuitbater (BAC) gaat immers - met de voeten vooruit - door met zijn wilde plannen om de luchthaven uit te breiden.

Op woensdagavond 24 januari zal BAC komen uitleggen wat hun ‘Strategische Visie 2040’ inhoudt en wat de impact zal zijn op de omgeving.

Voor onze gemeenten en het Burgerforum Luchthavenregio zijn de voorgestelde optimalisatie- en uitbreidingsplannen totaal onaanvaardbaar én onnodig. De dorpskernen van Erps-Kwerps en Humelgem krijgen hierdoor de doodsteek en dreigen een tweede Doel te worden. Deze uitbreiding is bovendien zo ingrijpend dat de leefbaarheid van de hele regio ten oosten en ten zuiden van de luchthaven ernstig verstoord wordt. Duizenden omwonenden zullen bijkomende hinder krijgen.  De luchthaven beweert het tegendeel en minimaliseert de impact van de uitbreiding. Zij benadrukken dat “slechts 22 woningen” zullen onteigend worden in het ergste scenario (de verlenging van de baan 25L).

Er wordt zedig verzwegen dat minstens een 500 tal gezinnen in Humelgem (de bewoners van de hele historische dorpskern) en in Erps (de bewoners van “de witte wijk” en daarrond) geïnfecteerd worden. Extra grondlawaai, lawaai van opstijgende vluchten en extra fijn stof zullen nog meer gezondheidsproblemen meebrengen. En wie niet onteigend wordt, ziet zijn woning in waarde dalen.

Meer dan tienduizend mensen in de hele regio rond de luchthaven zullen bijkomende en nieuwe hinder te verwerken krijgen. Naast Steenokkerzeel en Kortenberg, zullen Sterrebeek, Wezembeek en Tervuren , maar zeker ook Zaventem-centrum  extra lawaai en fijn stof ‘op hun dak krijgen’. We zullen bovendien met zijn allen nog meer dan vandaag stilstaan in de file door het extra wegverkeer.

Wij roepen u daarom op om op woensdag 24 januari  aanwezig te zijn. Het is een unieke kans om uw vragen te stellen aan de luchthaven, uw mening en zorgen te uiten en meer te weten te komen over hun plannen.

Afspraak woensdagavond 24 januari van 18u tot 19u30 in GC De Corren, Van Frachenlaan 24, in Steenokkerzeel, of van 20u tot 21u30 in de sporthal van Erps-Kwerps, Oude Baan 14.

Tot dan!

Henk Cuypers                                                                    Lees ook hier onze visietekst                                            

Voorzitter Burgerforum Luchthavenregio

www.burgerforum-luchthavenregio.be

2017-10-23 PERSBERICHT: Burgerforum Luchthavenregio roept luchthavengemeenten op tot initiatieven voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven zonder uitbreiding

In een druk bijgewoond infomoment in Humelgem gaf het BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO zijn visie op de uitbreidingsplannen 2040 van de luchthaven Zaventem aan burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de gemeenten Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Tervuren, Zaventem en Wezembeek-Oppem.

Het BURGERFORUM, een bundeling van de bewonersgroepen Zone-S (Steenokkerzeel),
Sterrebeek 2000 (Sterrebeek), Decibel 25L (Kortenberg), lokale Natuurpuntafdelingen en Groene Vallei, verduidelijkte welke bijkomende geluidshinder in de omliggende gemeenten te verwachten valt.
Het Burgerforum stelt de uitbreidingsplannen, zogezegd bedoeld om meer vliegtuigbewegingen aan te kunnen tijdens piekmomenten, in vraag en wil geen nieuwe geluidshinder bovenop de reeds bestaande hinder ten voordele van Brussel.
Volgens het forum moet de luchthaven nog kunnen groeien binnen het bestaande baangebruik.

Het Burgerforum vroeg de aanwezige gemeentebestuurders de bekommernissen van hun burgers in concrete engagementen te vertalen en hun belangen te behartigen in al hun contacten met de luchthaven. Het forum roept de politieke partijen ook op om deze bekommernissen te integreren in de verkiezingsprogramma’s voor 2018.

De aanwezige bestuurders lichtten hun samenwerking toe in het Toekomstforum en in het Platform Luchthavenreigio Vlaams-Brabant, waarin 65 Vlaams-Brabantse gemeenten een gemeenschappelijk standpunt bepaalden.
Zij uitten o.a. heel wat bedenkingen over het initiatief Forum 2040 van BAC, dat blijkbaar niet de bedoeling heeft om een draagvlak te maken over de ontwikkeling van de luchthaven.
Ook hebben ze zeer grote bezorgdheid over de bedoelingen van Minister Bellot naar aanleiding van het vonnis van de Brusselse rechtbank van 1ste aanleg aangaande de inperking van de vluchten over Brussel. Uit een brief van de minister aan de burgemeesters mag worden afgeleid dat hij Belgocontrol wil opdragen om de vluchtroutes te laten herzien, ten einde Brussel te ontwijken.

De gemeenten voorzien eventuele juridische stappen te ondernemen om het historisch baangebruik te vrijwaren en dat in samenwerking met de burgers en bewonersgroepen rond de luchthaven.

Namens het Burgerforum Luchthavenregio
Decibel 25L, bewonersgroep Kortenberg
Zone S, bewonersgroep Steenokkerzeel
Sterrebeek2000, bewonersgroep Sterrebeek
2017-10-15

Onze Trage Wegenwandeling op 15 oktober was weer een groot succes! Een 50-tal wandelaars genoten onder een stralende zon van de open ruimte tussen Sterrebeek en Nossegem. De borrel onderweg wist men te waarderen. Met dank aan de medewerking van de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek.

2017-09-28

2017-06-25 Ook dit jaar namen we einde juni met STERREBEEK2000 deel aan de parkfeesten. Het werd in alle opzichten een heuglijke gebeurtenis. Vooreerst was de opstelling helemaal anders, waardoor de infostanden achteraan kwamen in plaats van voor aan de ingang. Eten en drinken was ook anders georganizeerd.
De nieuwe opstelling zorgde er voor dat mensen veel langer in de buurt van de standjes bleven rondsnuisteren en openstonden voor wat meer discussie en informatie. Zo konden ondermeer de folders met betrekking tot de plannen van de luchthaven en onze activiteiten in het najaar aan velen worden uitgedeeld.
Deze editie leverde ons tevens een aantal nieuwe leden op die we hierbij van harte welkom heten !
Verder bleef het mooi weer, het gras was droog en nodigde uit tot gezellig gaan zitten, en dat was ook wel even geleden !
Tenslotte waren er echt wel veel mensen uit andere gemeenten en streken voor wie het de eerste keer was.
Bij succesvol puzzelen kon je prijzen winnen : de postkaarten met monumenten van Sterrebeek en die van de retro-tentoonstelling over Sterrebeek gingen als zoete broodjes van de hand, evenals de blinkend rode led zaklampjes met het logo van STERREBEEK2000 erop.
We konden ook enkele politici spotten, onze burgemeester kwam, bleef een hele tijd en zag dat het goed was!
Al bij al een interessante en gezellige dag, op naar de volgende editie.
2017-06-15 STERREBEEK2000 en FEMMA Sterrebeek nodigen u uit op een infoavond over

Inbraakpreventie en de rol van buurtinformatienetwerken (BIN)

donderdag 15 juni, 20u, De Kring, Kerkdries, Sterrebeek

Gratis toegang

Sprekers: Dienst integrale veiligheid gemeente Zaventem en Lokale politie Zaventem

De dienst integrale veiligheid van Zaventem ontwikkelt projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen van veiligheid en leefbaarheid. Het doel is de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente te vergroten door het voorkomen van overlast en criminaliteit.

Op de infoavond zal de dienst verscheidene tips geven over hoe je inbraak kan voorkomen.

Ook zal de werking van de BINs of Buurtinformatienetwerken worden toegelicht en hoe je er kan aan deelnemen. Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, voorkomt inbraken en vergroot het veiligheidsgevoel.

Liefst inschrijven via : contact@femmasterrebeek.be

In samenwerking met de politie van Zaventem en het buurtinformatienetwerk
2017-05-20 STERREBEEK2000 nodigt u graag uit op zaterdag 20 mei 2017 voor een

Geleid bezoek aan het Vlaams-Brabants Provinciehuis.


Provincieplein 1, 3010 Leuven. P.S. Oude gps software herkent soms het adres niet.

Rondleiding van 10 tot 12u.
- ofwel met de auto (carpool) vertrek om 9u15 aan de Kerkdries
- ofwel met het openbaar vervoer: NMBS of De Lijn.
wandel links (rug naar station) bergop richting Tiensepoort.
Het provinciehuis is het torengebouw: elf verdiepingen, 42m hoog, met geel balkon.

Gratis maar verplicht inschrijven via info@sterrebeek2000.be
met vermelding of u mee carpoolt.

2017-04-20

De infoavond trok een volle zaal omwonenden naar Ons Huis te Sterrebeek (niemand wou blijkbaar op de eerste rij zitten ;-) ). De sprekers van de groepen Sterrebeek2000, Decibel25L, Zone-S en Natuurpunt maakten duidelijk welke hinder er zal bijkomen in Zaventem en haar deelgemeenten indien deze plannen doorgaan. Ook de impact op Steenokkerzeel (Humelgem) en Kortenberg werd verduidelijkt. Na de pauze waren er veel interessante tussenkomsten en vragen vanuit het publiek.

De presentatie vindt u hier.

2017-03-06 Op 6 maart 2017 om 20u zal Brussels Airport Company zijn toekomstvisie 2040 voor de luchthaven toelichten in de raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem.

De leden van de commissie ruimtelijke ordening en van de milieuadviesraad zijn hierop uitgenodigd (zie hieronder).

Ook alle inwoners van Zaventem kunnen de toelichting bijwonen als publiek (zonder mogelijkheid tot tussenkomst).

Gezien het belang van de BAC-plannen voor Sterrebeek en de te verwachten bijkomende geluidshinder voor Sterrebeek, roepen we iedereen op om de vergadering bij te wonen. Informatie uit eerste hand lijkt ons uiterst belangrijk.

U kan best uw aanwezigheid melden aan bruno.depondt@zaventem.be
 
2017-03-09 HLN: Burgerforum houdt infoavond in Kortenberg
2017-03-02

Belangrijk bericht:
De infoavond op woendag 8 maart zal doorgaan in de zaal Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg en niet in het Berkenhof. Eveneens om 20u

2016-11-29 PERSBERICHT: Maakt Brussels Airport omwonenden monddood in het Forum 2040 ?

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de luchthaven kondigde Brussels Airport een overlegforum 2040 aan waarin omwonenden in een OPEN dialoog zouden betrokken worden.
Aan kandidaten voor dit forum wordt echter gevraagd om de informatie vertrouwelijk te behandelen, waarmee deelnemers eigenlijk onrechtstreeks monddood worden gemaakt.

De actiegroep STERREBEEK2000 is niet te spreken over de uitbreidingsplannen.
De gemeente Sterrebeek zal samen met Nossegem en het centrum van Zaventem door de plannen immers tweemaal getroffen worden.
In een eerste stap wil de luchthaven baan 01/19 extra gebruiken tijdens de piekuren voor vertrekkende vluchten, pal over de woonzones van Sterrebeek.
In een tweede stap zal een verlenging van de taxibaan naast baan 07R/25L (optie A) of een verlenging van die baan (optie B) ertoe leiden dat vertrekkende vliegtuigen naar het zuiden zullen afdraaien boven Zaventem en al zijn deelgemeenten om Brussel te sparen.

Sterrebeek en de rest van Zaventem zal dus tweemaal de volle laag krijgen en zo uitgroeien tot een tweede Diegem.
STERREBEEK2000 wijst de beleidsmakers erop dat de Sterrebeek nu reeds de helft van de nachtvluchten moet verdragen en ook nog eens een groot deel van de vertrekken tijdens het weekend. De gemeente neemt dus ruim haar deel van de geluidslast op zich.

In het verleden voerde STERREBEEK2000 reeds actie met andere groepen uit de omgeving tegen een verlenging van baan 07R/25L en tegen een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg naar de luchthaven.
De vereniging zal niet nalaten om samen met hen hiertoe opnieuw te mobiliseren.
 

 

 

 

 

Website ontwerp: ©STERREBEEK 2000 vzw

Laatste wijziging 22-01-2019